Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020

Λειτουργία των Ιερών Ναών κατά το χρονικό διάστημα από 15η Δεκεμβρίου ε. ε. έως και την 7η Ιανουαρίου 2021

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αοιθμ. Ποωτ. .. . 900                                                                          Έν Μυτιλήνη τή   16/12/2020       Προς τούς Αρχιερατικούς Επιτρόπους και Εφημερίους τής καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί πατέρες,

Συμφώνως με την υπ.' αριθ. 3032/ 15. 12. 2020 Εγκύκλιό τής Ιεράς Συνόδου με θέμα « Αποφάσεις τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τής 15. 12. 2020, ως πηρός την λειτουργίαν των Ιερών Ναών κατά το χρονικό διάστημα από 15η Δεκεμβρίου ε. ε. έως και την 7η Ιανουαρίου 2021 γνωρίζομεν υμίν τα έξης:

1) Οι Ιεροί Ναοί θα παραμείνουν ανοικτοί για τούς πιστούς τόσο για προσκύνηση και κατ' Ιδίαν προσευχή όσο και για συμμετοχή στις Θείες Λειτουργίες των τριών μεγάλων εορτών τού Αγίου Δωδεκαημέρου ( Χριστούγεννα, Περιτομή τού Χριστού εξουσιοδοτηθέντος και Θεοφάνεια ). Κατά την είσοδο στον Ιερό Ναό πρέπει νά εφαρμόζεται, με την επιτήρηση ειδικά έπη τούτω προσώπου, η τήρηση τής αποστάσεως των δύο ( 2 ) μέτρων μεταξύ των πιστών. (Η παρουσία πιστών εντός των Ιερών Ναών θα είναι σύμφωνη με την αναλογία τού ενός ( 1) προσώπου ανά δεκαπέντε ( 15 ) τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση δύο ( 2 ) μέτρων μεταξύ τους, με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό πιστών σέ μικρούς Ναούς ( έως 375 τ.μ., σύμφωνα με την άνω αναλογία ) τα είκοσι πέντε ( 25) πρόσωπα και σέ κεντρικούς Ιερούς Ναούς ( Μητροπολιτικούς κλπ. ) των ενοριών πόλεων και χωρίων τα πενήντα ( 50 ) πρόσωπα. Κατά τον υπολογισμό των ως άνω προσώπων εξαιρούνται οι λειτουργοί και το προσωπικό τού Ιερού Ναού (ιεροψάλτες, νεωκόροι και επίτροποι ).

2 ) Οι πιστοί την διάρκεια τής παραμονής τους εις τον Ιερόν Ναών υποχρεούνται απαραιτήτως νά φέρουν προστατευτικό κάλυμμα προσώπου ( μάσκα την όποια θα αφαιρούν μόνο κατά την Θεία Μετάληψη. Δυστυχώς, κάποιοι ιερείς αποτρέπουν τούς πιστούς νά φορούν μάσκα κατά την είσοδο τους και παραμονή τους στον Ιερόν Ναό. Αυτή ή ανυπακοή τους στις αποφάσεις τής Εκκλησίας και τού Επισκόπου τους δείχνει από την μία πλευρά έλλειψη υγιούς εκκλησιαστικού φρονήματος εκ μέρους τους και από την άλλη καθίστανται υπεύθυνοι διά την μετάδοσίν τού φονικού Ιού εντός των Ιερών Ναών. Παρακαλούμεν θερμώς νά εκλείψουν αυτές οι αρρωστημένες πνευματικές καταστάσεις.

3) Οι Ιεροί Ναοί οφείλουν νά έχουν ανάρτηση- στις εισόδους και έξοδούς τους και σε μέρος εμφανές - επιγραφή, εις την οποίαν θα αναγράφεται α ) η χρήσις τής υποχρεωτικής μάσκας για τούς πιστούς, και β) ό συνολικός αριθμός των πιστών εντός των Ιερών Ναών, συμφώνως προς τις ανωτέρω υγειονομικές υποδείξεις.

4 ) Οι προβλεπόμενες αποστάσεις των δύο ( 2 ) μέτρων μεταξύ των πιστών θα πρέπει νά τηρούνται τόσο κατά την ώρα τής Θείας Κοινωνίας όσο και κατά την διανομή τού αντιδώρου, τού άρτου, των κόλλυβων και άλλων ευλογιών.

5 )Ο φυσικός εξαερισμός των Ιερών Ναών, όταν παραμένουν ανοικτοί, είναι υποχρεωτικός. Εις περίπτωσίν χρήσεως τεχνητού κλιματισμού, ενδείκνυται η άμεσος μέριμνα διά τον καθορισμόν των φίλτρων του , καθώς και ή εξασφάλισις ταυτόχρονα φυσικού εξαερισμού από τίς πόρτες και τα παράθυρα αυτού, κατά τη διάρκεια τής λειτουργίας του. Ακόμη οι Ιεροί Ναοί οφείλουν νά έχουν υποχρεωτικώς αντισηπτικά , χαρτομάντηλα και χάρτινες πετσέτες τόσο στην είσοδο τους ( παγκάρια ) όσο και μέσα στο (Ιερό Βήμα για τους εκεί διακονούντες .

6) Τα όργανα διοικήσεως ( επίτροποι το προσωπικό τού Ιερού Ναού ( νεωκόροι ) και οι εθελοντές (ιερόπαιδες κλπ. ) υποχρεούνται νά φέρουν τα υπό τού νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας ( μάσκα, γάντια ). Ό αριθμός των ιεροψαλτών κάθε χορού δεν δύναται νά υπερβαίνει των τριών ( 3 ), ενώ είναι επιβεβλημένο νά τηρείται μεταξύ τους απόσταση τριών ( 3 ) μέτρων.

7 ) Όσον άφορα εις την τέλεσιν των Ιερών Μυστηρίων τού Γάμου και τής Βαπτίσεως και των Εξοδίων Ακολουθιών, Ισχύει ό περιορισμός των εννέα ( 9 ) συνολικά προσώπων εντός των Ιερών Ναών, εξαιρουμένων των Ιερέων και τού προσωπικού τού Ιερού Ναού. Ως πηρός στολισμούς των Ιερών Ναών, θεωρείται απαραίτητος η προτίμησις τής λιτότητος και τής άπλότητος

8)              Τα ανωτέρω ισχύουν δι' όλους τούς Ενοριακούς, Προσκυνηματικούς και Κοιμητηριακούς Ιερούς Ναούς καθώς και τίς Ιερές Μονές, Μετόχια και Ησυχαστήρια και

9)    Κατά την Εορτή των Θεοφανίων δεν θα πραγματοποιηθούν Λιτανείες έκτος των Ιερών Ναών και ό Μέγας Αγιασμός με τον καθαγιασμό των υδάτων θα τελεσθούν εντός Αυτών. Πηρός αποφυγή συνωστισμού έμπροσθεν των δοχείων με τον Μεγάλο Αγιασμό και κατά την επικρατούσα σέ πολλούς Ιερούς Ναούς πρακτική, θα γίνεται ή τοποθέτησή του σέ φιαλίδια και ή διανομή του στους πιστούς.

Ευχόμενοι, λοιπόν, και προσευχόμενοι εις τον Μέγαν Ιατρών των Ψυχών και των σωμάτων ημών, Τον εκ Παρθένου τευχθέντα , Κύριον Ήσουν Χριστών, διά την ταχεία κατάπαυσίν τής εν λόγω φονικής επιδημίας, διατελούμε


 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: