Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΣΔΕΞΑΙ ΤΑΣ ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΟΥ...

ΣΤΗΝ  ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ

του Φώτη Κόντογλου

Ἡ Παναγία εἶναι τὸ πνευματικὸ στόλισμα τῆς ὀρθοδοξίας. Γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες εἶναι ἡ πονεμένη μητέρα, ἡ παρηγορήτρια κ᾿ ἡ προστάτρια, ποὺ μᾶς παραστέκεται σὲ κάθε περίσταση. Σὲ κάθε μέρος τῆς Ἑλλάδας εἶναι χτισμένες ἀμέτρητες ἐκκλησιὲς καὶ μοναστήρια, παλάτια αὐτηνῆς τῆς ταπεινῆς βασίλισσας, κι᾿ ἕνα σωρὸ ρημοκλήσια, μέσα στὰ βουνά, στοὺς κάμπους καὶ στὰ νησιά, μοσκοβολημένα ἀπὸ τὴν παρθενικὴ καὶ πνευματικὴ εὐωδία της. Μέσα στὸ καθένα ἀπ᾿ αὐτὰ βρίσκεται τὸ παληὸ καὶ σεβάσμιο εἰκόνισμά της μὲ τὸ μελαχροινὸ καὶ χρυσοκέρινο πρόσωπό της, ποὺ τὸ βρέχουνε ὁλοένα τὰ δάκρυα τοῦ βασανισμένου λαοῦ μας, γιατὶ δὲν ἔχουμε ἄλλη νὰ μᾶς βοηθήσει, παρεκτὸς ἀπὸ τὴν Παναγία, «ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχομεν ἁμαρτωλοὶ πρὸς Θεὸν ἐν κινδύνοις καὶ θλίψεσιν ἀεὶ μεσιτείαν, οἱ κατακαμπτόμενοι ὑπὸ πταισμάτων πολλῶν». Τὸ κάλλος τῆς Παναγίας δὲν εἶναι κάλλος σαρκικό, ἀλλὰ πνευματικό, γιατὶ ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ὁ πόνος κ᾿ ἡ ἁγιότητα, ὑπάρχει μονάχα κάλλος πνευματικό. Τὸ σαρκικὸ κάλλος φέρνει τὴ σαρκικὴ ἔξαψη, ἐνῶ τὸ πνευματικὸ κάλλος φέρνει κατυάνυξη, σεβασμὸ κι᾿ ἁγνὴ ἀγάπη. Αὐτὸ τὸ κάλλος ἔχει ἡ Παναγία. Κι᾿ αὐτὸ τὸ κάλλος εἶναι ἀποτυπωμένο στὰ ἑλληνικὰ εἰκονίσματά της ποὺ τὰ κάνανε ἄνθρωποι εὐσεβεῖς ὁποῦ νηστεύανε καὶ ψέλνανε καὶ βρισκόντανε σὲ συντριβὴ καρδίας καὶ σὲ πνευματικὴ καθαρότητα. Στὴν ὄψη τῆς Παναγίας ἔχει τυπωθεῖ αὐτὸ τὸ μυστικὸ κάλλος ποὺ τραβᾷ σὰν μαγνήτης τὶς εὐσεβεῖς ψυχὲς καὶ τὶς ἡσυχάζει καὶ τὶς παρηγορᾷ. Κι᾿ αὐτὴ ἡ πνευματικὴ εὐωδία εἶναι τὸ λεγόμενο Χαροποιὸν Πένθος ποὺ μᾶς χαρίζει ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ, ἕνα βότανο ἄγνωστο στοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν πήγανε κοντὰ σ᾿ αὐτὸν τὸν καλὸν ποιμένα. Τούτη τὴ χαροποιὰ λύπη τὴν ἔχουνε ὅλα ὅσα ἔκανε ἡ ὀρθόδοξη τέχνη, καὶ τὰ εὐωδιάζει σὰν σμύρνα καὶ σὰν ἀλόη, κἂν εἰκόνισμα εἶναι, κἂν ὑμνωδία, κἂν ψαλμωδία, κἂν χειρόγραφο, κἂν ἄμφια, κἂν λόγος, κἂν κίνημα, κἂν εὐλογία, κἂν χαιρετισμός, κἂν μοναστήρι, κἂν κελλὶ κἂν σκαλιστὸ ξύλο, κἂν κέντημα, κἂν καντήλι, κἂν ἀναλόγι, κἂν μανουάλι, ὅτι καὶ νἆναι ἁγιωτικό.
Ἀπὸ τὰ ὀνόματα καὶ μόνο ποὺ ἔδωσε ἡ ὀρθοδοξία στὴν Παναγία, καὶ ποὺ μ᾿ αὐτὰ τὴν καταστόλισε, ὄχι σὰν εἴδωλο θεατρικό, ὅπως γίνηκε ἀλλοῦ ποὺ φορτώσανε μία κούκλα μὲ δαχτυλίδια καὶ σκουλαρήκια καὶ μὲ ἕνα σωρὸ ἄλλα ἀνίερα καὶ ἀνόητα πράγματα, λοιπὸν αὐτὰ μοναχά, λέγω, φαίνεται πόσο πνευματικὴ ἀληθινὰ εἶναι ἡ λατρεία τῆς Παναγίας στὴν ἑλληνικὴ ὀρθοδοξία. Πρῶτα-πρῶτα τὸ ἕνα ἁγιώτατο ὄνομά της: Παναγία. Ὕστερα τὰ ἄλλα: Ὑπερευλογημένη, Θεοτόκος, Παναμώμητος, Τιμιωτέρα τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξωτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, Ζῶσα καὶ Ἄφθονος, Πηγή, Ἔμψυχος Κιβωτός, Ἄχραντος, Ἀμόλυντος, Κεχαριτωμένη, Ἀειμακάριστος καὶ Παναμώμητος, Προστασία, Ἐπακούουσα, Γρηγοροῦσα, Γοργοεπήκοος, Ἠγιασμένος Ναός, Παράδεισος λογικός, Ῥόδον τὸ Ἀμάραντον, και τόσα και τόσα άλλα. Πόση ἀγάπη, πόσο σέβας καὶ πόσα κατανυκτικὰ δάκρυα φανερώνουνε μοναχὰ αὐτὰ τὰ ὀνάματα, ποὺ δὲν εἰπωθήκανε σὰν τὰ λόγια ὁποῦ βγαίνουνε εὔκολα ἀπὸ τὸ στόμα, ἀλλὰ ποὺ χαραχτήκανε στὶς ψυχὲς μὲ πόνο καὶ μὲ ταπείνωση καὶ μὲ πίστη.
Ἀμὴ οἱ ὕμνοι τῆς ποῦναι ἀμέτρητοι σὰν τἄστρα τ᾿ οὐρανοῦ κ᾿ ἐξαίσιοι στὸ κάλλος, καὶ ποὺ τοὺς συνθέσανε οἱ ἅγιοι ὑμνολόγοι, «θίασον συγκροτήσαντες πνευματικόν»! Σ᾿ αὐτὸ τὸ εὐωδιασμένο περιβόλι βρίσκουνται ὅλα τὰ ἀμάραντα ἄνθη καὶ τὰ εὐωδιασμένα βότανα τοῦ λόγου. Ἀληθινὰ προφήτεψε ἡ ἴδια ἡ Παναγία γιὰ τὸν ἑαυτό της, τότε ποὺ πῆγε στὸ σπίτι τοῦ Ζαχαρία καὶ τὴν ἀσπάσθηκε ἡ Ἐλισάβετ, πὼς θὰ τὴ μακαρίζουνε ὅλες οἱ γενεές: «Ἐκεῖνες τὶς μέρες, σηκώθηκε ἡ Μαριὰμ καὶ πῆγε στὴν Ὀρεινὴ μὲ σπουδὴ στὴν πολιτεία τοῦ Ἰούδα καὶ μπῆκε στὸ σπίτι τοῦ Ζαχαρία καὶ χαιρέτησε τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ σὰν ἄκουσε ἡ Ἐλισάβετ τὸν χαιρετισμὸ τῆς Μαρίας πήδηξε τὸ παιδὶ μέσα στὴν κοιλιά της.
Ἀμέτρητες εἶναι οἱ ὑμνωδίες τῆς Παναγίας, μὰ ἀμέτρητα εἶναι καὶ τὰ σεμνόχρωμα εἰκονίσματά της, ποὺ καταστολίζουνε τὶς ἐκκλησιές μας, ζωγραφισμένα στὸ σανίδι εἴτε στὸν τοῖχο. Σὲ κάθε ὀρθόδοξη ἐκκλησιὰ στέκεται τὸ εἰκόνισμά της στὸ τέμπλο ἀπὸ τὰ δεξιὰ τῆς ἅγιας Πόρτας. Στὴν Ἑλλάδα, οἱ περισσότερες ἐκκλησιὲς τῆς Παναγίας γιορτάζουνε κατὰ τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, δηλαδὴ στὶς 15 Αὐγούστου. Τὰ τροπάρια ποὺ ψέλνουνε σ᾿ αὐτὴ τὴ γιορτὴ εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ ἐξαίσια. Τὸ δοξαστικὸ τοῦ Ἑσπερινοῦ εἶναι τὸ μονάχο τροπάρι ποὺ ψέλνεται μὲ τοὺς ὀχτὼ ἤχους, κάθε φράση κι᾿ ἄλλος ἦχος· ἀρχίζει ἀπὸ τὸν πρῶτον ἦχο καὶ τελειώνει πάλι στὸν πρῶτον.
Μὰ ὁλάκερη ἡ Ἑλλάδα δὲν ὑμνολογᾶ τὴν Παναγία μονάχα μὲ τοὺς ψαλτάδες καὶ μὲ τοὺς παπάδες στὶς ἐκκλησιές, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ κάθε τί της, μὲ τὰ χωριά, μὲ τὰ βουνά, μὲ τὰ νησιά, ποὔχουνε τ᾿ ἁγιασμένο τ᾿ ὄνομά της. Τὰ καράβια βολτατζάρουνε στὴ δροσερὴ θάλασσα, ἀνοιχτὰ ἀπὸ τοὺς κάβους ποὖναι χτισμένα τὰ μοναστήρια της, ἔχοντας στὴ πρύμνη σκαλισμένο τ᾿ ἀγαπημένο καὶ προσκυνητὸ ὄνομά της. Ὅποιος ταξιδεύει στὰ ἑλληνικὰ νερά, σ᾿ ὅποιο μέρος κι᾿ ἂν βρεθεῖ τὴ μέρα τῆς Παναγίας, θὰν ἀκούσει ἀπ᾿ ἀνοιχτὰ τὶς καμπάνες ἀπάνω ἀπὸ τὸ πέλαγο. Ἄλλες ἔρχουνται ἀπὸ τ᾿ Ἅγιον Ὅρος ποὺ τὸ λένε Περιβόλι τῆς Παναγίας, ἄλλες ἀπὸ τὴν Τῆνο ποὔχει τὸ ξακουστὸ παλάτι της, ἄλλες ἀπὸ τὴν Σαλαμίνα ποὺ γιορτάζει ἡ Φανερωμένη, ἄλλες ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη, ἀπὸ τὴν Παναγιὰ τῆς Ἁγιάσσος καὶ τῆς Πέτρας, ἄλλες ἀπὸ τὸ Μοναστήρι τῆς Σίφνου, ἄλλες ἀπὸ τὴ Σκιάθο, ἄλλες ἀπὸ τὴ Νάξο, ἀπὸ κάθε νησί, ἀπὸ κάθε κάβο, ἀπὸ κάθε στεριά.

Στις παρακλήσεις οι Χριστιανοί πιστώς και ολοψύχως, εν μετανοία και εκ βάθους ψυχής, με ταπεινή ψυχή, εξ αμετρήτων αναγκών και θλίψεων, εχθρών δυσμενών και συμφορών βίου, ευχαρίστως βοούν και ικετεύουν. Δέονται, ψυχή και διανοία και καρδία και χείλεσι δοξάζουν, κλίνουν γόνυ, θρηνώντας και στενάζοντας αναμέλπουν εφύμνιο προς την Παναγία. Ανυμνούν και γεραίρουν την Δέσποινα του κόσμου, την πανύμνητη Κεχαριτωμένη, την γεννήσασα φως το απρόσιτο, την Παρθένο και άσπιλο, με την άφατο συμπάθεια, που σώζει εκ παντοίων δεινών, κινδύνων και δυσχερών, θλίψεων του βίου και ζάλαις, ειρηνεύει με την γαλήνη του Υιού της και Θεού, είναι θερμή προστασία και πρεσβείά, σκέπη θεία της ζωής, αγαθών η αιτία, πιστών στήριγμα, τείχος απροσμάχητο, ελέους πηγή, του κόσμου καταφύγιο, ελπίδα και στήριγμα, της σωτηρίας τείχος ακράδαντο, της ψυχής σωτηρία, μεσιτεία προς τον Θεό, θύρα μετανοίας, μεταβολή των θλιβομένων, απαλλαγή των ασθενούντων. Σώζει πόλη και λαό, είναι των πολεμουμένων ειρήνη, των χειμαζομένων γαλήνη, λιμήν και προστασία των Χριστιανών, καταφυγή, σκέπη και αγαλλίαμα, ελπίς απηλπισμένων, ασθενών συμμαχία, όπλο και τείχος απόρθητο, βοηθός και σωτηρία, νόσων ιατρός, ποταμός της ζωής ανεξάντλητος, αβοηθήτων δύναμη, χαρά των παρθένων, δόξα των μητέρων, ωράϊσμα και κλέος, ακατανόητο θαύμα. Είναι «ο γλυκασμός των Αγγέλων, των θλιβομένων η χαρά, Χριστιανών η προστάτης, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου…».
Διασκεδάζει τον ψυχικό τάραχο και της αθυμίας την ζάλη, ιατρεύει χαλεπαίς αρρωστίες, νοσηρά πάθη, ασθένειες, της ψυχής το άλγος, λυτρώνει από πάσα δυσχέρεια, εμπλείει ευφροσύνη την καρδία, δίδει χαρά, διαλύει τους πειρασμούς, τις επηρείες των δαιμόνων, ανασταίνει εκ φθοράς νοσημάτων, θεραπεύει τις ασθένειες της ψυχής και της σαρκός τις οδύνες, αποδιώκει των πειρασμών τις προσβολές και των παθών τις εφόδους, πληροί τις καρδίες με χαρά, η των θλιβομένων χαρά και αντίληψη, που της αμαρτίας την λύπη εξαφανίζει, το ζοφερό της αγνοίας διώκει, λυτρώνει εκ της κατάρας, δίδει το φως το χαρμόσυνο, άμετρο έλεος, χείρα βοηθείας, προφθάνει σώζοντας από πάσης ανάγκης, θλίψεως και νόσου και βλάβης λυτρώνει, φυλάσσει άτρωτους εκ παντός κινδύνου και εξ εχθρών των πολεμούντων και μισούντων.
Η Παναγία που παρακαλείται ως μητέρα του Λυτρωτού, να γίνει μεσίτρια προς τον Κύριο, μαζί με των Αγγέλων τις στρατιές, τον Πρόδρομο του Κυρίου, των Αποστόλων την δωδεκάδα, και τους Αγίους Πάντες, να οικτηρήσουν και να πρεσβεύουν για την σωτηρία μας. «Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν, και κλαυθμόν μη παρίδης, και δάκρυα και στεναγμόν…».
«Επιθυμώ Παναγία, τα κάλλη του Παραδείσου, τον μυρισμόν και τα άνθη, και την τερπνήν ευωδίαν, και τας ωδάς των Αγγέλων, όταν υμνούν τον Υιόν Σου».
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.


Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Η Αγία ΠαρασκευήΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: 

Η Αγία Παρασκευή:


"Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στην Ρώμη το 117μ.Χ. Οι γονείς της ήταν Έλληνες. Ο πατέρας της, Αγάθων, και η μητέρα της, Πολιτεία, όντας χριστι..."


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΣΜΟ

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: ΔΝΤ...ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ!!!!

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: ΔΝΤ...ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ!!!!: "Τι περιμένουμε πια μωρέ;;; ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

ΟΤΑΝ ...ΣΩΠΑΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ............ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕ...

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: ΟΤΑΝ ...ΣΩΠΑΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ............ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕ...:
  "Τὸ Ὑπουργεῖο βάζει σιωπητήριο στὶς καμπάνες !!! Τέλος στὴν χρήση τῆς καμπάνας ὡς ρολογιοῦ κατὰ τὶς ὧρες κοινῆς ἡσυχίας προτείνει νέα νομοθ..."


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΣΜΟ

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

ΑΛΑΛΟΥΜ...: Η Κύπρος των ηρώων και των ψευδοπροοδευτικών

ΑΛΑΛΟΥΜ...: Η Κύπρος των ηρώων και των ψευδοπροοδευτικών:

"Η Κύπρος των ηρώων και των ψευδοπροο..."

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑNΩ ΔΕΣΜΟ

ΗΛΙΑΣ Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ Η ΚΡΗΠΙΣ

Η Αγία Γραφή για το πρόσωπο και το έργο του προφήτη ΗλίαΟ προφήτης Ἠλίας, ἐξαιτίας τῆς βαθιᾶς του πίστης, τῆς ἀφοσίωσης στόν Θεό καί τοῦ ἔνθερμου ζήλου, ἀναφέρεται πολύ συχνά στά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, δέ ἐπίδραση πού ἄσκησε ζωή καί τό ἔργο του διά μέσου τῶν αἰώνων εἶναι πολύ σημαντική. Ἀπό τά ἱερά καί ἅγια πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ἴσως τό πλέον ἀγαπητό καί ἡ μνήμη του τιμᾶται ἀπό τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο.
Παρόλο πού, δέν ἄφησε γραπτά κείμενα, μνημονεύεται πάντοτε μέ ἐγκωμιαστικά λόγια, προβάλλεται ὡς παράδειγμα πρός μίμηση, λαμβάνει μέρος σέ σημαντικά γεγονότα.  Ἤδη στό πρῶτο βιβλίο τῆς Π. Διαθήκης ἀναφέρεται ὅτι ὁ Ἐνώχ …ἔζησε θεάρεστα καί ἐξαφανίστηκε, γιατί τόν παρέλαβε ὁ Θεός (Γεν. 5,24), ὅπως ἀκριβῶς καί τόν Ἠλία (Δ΄Βασ. 2,11). Ἐνώχ καί Ἠλίας εἶναι τά δύο πρόσωπα τῆς Π. Διαθήκης πού δέν γνώρισαν φυσικό θάνατο, ἀφοῦ παρελήφθησαν ζῶντα στόν οὐρανό, πράγμα πού ὑπαινίσσεται καί ὁ ψαλμωδός Δαβίδ ὅταν γράφει: ὁ Θεός λυτρώσεται τήν ψυχήν μου ἐκ χειρός ᾅδου, ὅταν λαμβάνῃ με (Ψαλμ. 48,16: ὁ Θεός θά σώσει τή ζωή μου· ἀπό τά νύχια τοῦ ἅδη θά μέ πάρει).
προφήτης Μαλαχίας γράφει ὅτι Κύριος παντοκράτωρ λέγει: Ἰδού ἐγώ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τόν Θεσβίτην, πρίν ἐλθεῖν τήν ἡμέραν τήν μεγάλην καί ἐπιφανῆ (Μαλ. 4,4), ἐνῶ καί σέ ἄλλο σημεῖο τονίζει:  Ἰδού ἐγώ ἐξαποστέλλω τόν ἄγγελόν μου, καί ἐπιβλέψεται ὁδόν πρό προσώπου μου (3,1). Οἱ προφητεῖες αὐτές ἐκπληρώθηκαν στό πρόσωπο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, πού προφητεύθηκε καί ἐνσάρκωσε τόν «ἰσχυρό χαρακτήρα» τοῦ  Ἠλία, ὁ ὁποῖος ἁπλά ἦταν ἡ προτύπωσή του.
Ἕνας πραγματικός ὕμνος γιά τό μεγάλο προφήτη περιέχεται στή Σοφία Σειράχ, ἡ ὁποία συνθέτει τά σχετικά βιβλικά δεδομένα.  Ἔχει δέ σέ μετάφραση ὡς ἑξῆς: Μετά [τόν Ἰεροβοάμ] ἐμφανίστηκε ὁ Ἠλίας ὁ προφήτης· ἦταν σάν τή φωτιά κι ὁ λόγος του ἔκαιγε σάν τή λαμπάδα. Αὐτός ἔφερε πάνω στούς Ἰσραηλίτες πείνα καί μέ τό ζῆλο του τούς ἀποδεκάτισε. Μέ τοῦ Κυρίου τήν προσταγή τόν οὐρανό τόν ἔκλεισε καί τρεῖς φορές ἔκανε νά κατεβεῖ φωτιά στή γῆ. Πόσο δοξάστηκες Ἠλία μέ τά ἔργα σου τά θαυμαστά! Καί ποιός μπορεῖ νά καυχηθεῖ πώς εἶναι ὅμοιος μέ σένα; Ἀνέστησες νεκρό ἀπό τό θάνατο κι ἀπό τόν ἅδη μέ τήν προσταγή τοῦ Ὑψίστου.  Ἔριξες βασιλιάδες στήν καταστροφή καί φημισμένους ἔστειλες ἀνθρώπους ἀπό τήν κλίνη τῆς ἀρρώστιας τους στό θάνατο. Τόν ἔλεγχο τοῦ Κυρίου ἄκουγες στό Σινᾶ, τίς καταδικαστικές του ἀποφάσεις στό Χωρήβ. Ἔχρισες βασιλιάδες γιά νά ἐφαρμόσουν τήν τιμωρία σου καί προφῆτες γιά νά σέ διαδεχτοῦν. Ἀναλήφθηκες μέσα σέ ἀνεμοστρόβιλο φωτιᾶς, πάνω σέ ἅρμα πού τό σέρναν πύρινα ἄλογα. Ἐσύ, ὅπως ἔχει γραφτεῖ, πρόκειται νά ἔρθεις γιά νά μᾶς ἐλέγξεις σέ καθορισμένο χρόνο, γιά νά καταπραΰνεις τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ προτοῦ ξεσπάσει, νά συμφιλιώσεις τόν πατέρα μέ τό παιδί, καί νά ἐγκαταστήσεις στό χῶρο τους τίς φυλές τοῦ  Ἰακώβ. Εὐτυχισμένοι εἶναι ἐκεῖνοι πού σέ εἶδαν κι αὐτοί πού πέθαναν μέ τήν ἐλπίδα νά σέ δοῦν· γιατί κι ἐμεῖς βέβαιο εἶναι πώς θά ζήσουμε. Αὐτός ἦταν ὁ Ἠλίας, πού τόν τύλιξε ὁ ἀνεμοστρόβιλος. Τότε ὁ Ἐλισαῖος γέμισε μέ τό πνεῦμα του (Σοφ. Σειράχ 48, 112).
Ὄχι λιγότερο σημαντική εἶναι ἡ παρουσία τοῦ προφήτη Ἠλία στά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἔτσι κατά σειράν ἀναφέρεται στά ἑπόμενα σημεῖα:
Μιλώντας Ἰησοῦς Χριστός γιά τόν Ἰωάννη τό Βαπτιστή εἶπε: Ἄν θέλετε νά τό παραδεχτεῖτε, αὐτός εἶναι Ἠλίας, πού ἔμελλε νά ἔρθει (Ματθ. 11,14). Ὅταν ὁ Ἡρώδης ὁ τετράρχης ἄκουσε ὅλα ὅσα γίνονταν ἀπό τόν Ἰησοῦ, ἀποροῦσε, γιατί ἄλλοι ἔλεγαν … ὅτι ἐμφανίστηκε ὁ  Ἠλίας… (Λουκ. 9, 78. Μάρκ. 6,15).
Κατά τή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου στό ὄρος Θαβώρ ἐμφανίστηκαν πλάι στόν Ἰησοῦ ὁ Μωυσής καί ὁ Ἠλίας καί συνομιλοῦσαν μαζί του. Καθώς κατέβαιναν ἀπό τό βουνό οἱ μαθητές τόν ρώτησαν: Γιατί οἱ γραμματεῖς λένε πώς πρέπει νά ἔρθει πρῶτα ὁ Ἠλίας; Κι ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε: Πρῶτα θά ἔρθει ὁ Ἠλίας καί θά τά ἀποκαταστήσει ὅλα. Σᾶς βεβαιώνω ὅμως πώς ὁ Ἠλίας ἦρθε κιόλας, μά δέν τόν ἀναγνώρισαν, καί τοῦ ἔκαναν ὅ,τι ἤθελαν… Τότε κατάλαβαν οἱ μαθητές πώς τούς μίλησε γιά τόν Ἰωάννη τό Βαπτιστή (Ματθ. 17, 1013 καί Μάρκ. 9, 1113).
Ὅταν Κύριος ἐπάνω στό Σταυρό κραύγασε μέ δυνατή φωνή: Ἠλί ἠλί λαμά σαβαχθανί, δηλαδή, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί μέ ἐγκατέλειψες, μερικοί ἀπό τούς παρευρισκόμενους ἐκεῖ σάν τόν ἄκουσαν, ἔλεγαν: Αὐτός φωνάζει τόν ἨλίαΚαί κάποιοι ἔλεγαν: Ἄσε νά δοῦμε ἄν θάρθεῖ Ἠλίας νά τόν σώσει (Ματθ. 27, 4649). Ὁ εὐαγγελιστής Λουκάς ἀναφέρει πώς ὁ ἄγγελος προανήγγειλε στό Ζαχαρία, τόν πατέρα Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὅτι ὁ γιός του θά προπορευτεῖ στό ἔργο τοῦ Κυρίου μέ τό πνεῦμα καί τή δύναμη τοῦ προφήτη Ἠλία (Λουκ. 1,17). Μνημονεύει ἐπίσης τά σχετικά μέ τή φιλοξενία τοῦ προφήτη ἀπό τή χήρα στή Σαρεπτά, γράφοντας ὅτι ὁ Κύριος εἶπε: Σᾶς βεβαιώνω πώς κανένας προφήτης δέν εἶναι δεκτός στήν πατρίδα του. Πράγματι, τήν ἐποχή τοῦ προφήτη Ἠλία ὑπῆρχαν πολλές χῆρες στόν Ἰσραήλ. Τότε ὁ οὐρανός δέν εἶχε βρέξει γιά τρία χρόνια καί ἕξι μῆνες καί μεγάλη πείνα εἶχε πέσει σ’ ὅλη τή γῆ. Ὁ Θεός ὅμως δέν ἔστειλε τόν Ἠλία σέ καμία ἀπ’ αὐτές, παρά μόνο σέ μία χήρα στή Σαρεπτά τῆς Σιδωνίας (Λουκ. 4, 2426).
Ὅταν οἱ Σαμαρεῖτες δέν δέχθηκαν τόν Ἰησοῦ γιατί κατευθυνόταν πρός τήν  Ἰερουσαλήμ, οἱ μαθητές του  Ἰάκωβος καί  Ἰωάννης τοῦ εἶπαν: Κύριε, θέλεις νά ζητήσουμε νά κατεβεῖ φωτιά από τόν οὐρανό καί νά τούς καταστρέψει, ὅπως ἔκανε καί ὁ Ἠλίας; Γιά νά πάρουν τήν ἀπάντηση: Ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου δέν ἦρθε γιά νά καταστρέψει ἀνθρώπους ἀλλά γιά νά τούς σώσει (Λουκ. 9, 5356).
Τέλος τόν προφήτη Ἠλία ἀναφέρουν ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης (1,21. 25), ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. 11,2) καί ὁ  Ἰάκωβος (5,17). Ἀλλά συχνές ἀναφορές γιά τό ζηλωτή προφήτη συναντοῦμε καί σέ πολλούς ἁγίους Πατέρες καί ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς, πράγμα πού ἀποτελεῖ τρανή ἀπόδειξη τῆς ἰδιαίτερης θέσης τήν ὁποία κατέχει ὁ ἔνδοξος αὐτός προφήτης στή δόξα τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή ὑπηρέτησε τό θέλημα τοῦ Κυρίου μέ τόσο ζῆλο καί ἀφοσίωση. Καί προβάλλεται μέχρι καί σήμερα ὡς πρότυπο προσευχῆς, νηστείας, ἀγωνιστικότητας καί σταθερότητας στήν πίστη τοῦ ἑνός καί ἀληθινοῦ Θεοῦ.
-Εὐαγγέλου Π. Λέκκου, θεολόγου τ. Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
 
http://www.agios.nikolaos.plomariou.gr/
 

Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

Δεν μπορώ πια να σωπαίνω... Nτρέπομαι!


Δεν μπορώ πια να σωπαίνω... Nτρέπομαι!

 
Έχει γραφτεί από π. Kων/νος Kαπετανόπουλος
Σάββατο, 09 Ιούλιος 2011
 
ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ"  ΤΕΥΧΟΣ 850/2011

Nτρέπομαι, γιατί την Πατρίδα μου, την κυβερνούν εδώ και δεκαετίες τα γνωστά «τζάκια», τα οποία εναλλάσσονται στην εξουσία. Kαραμανλήδες-Mητσοτάκηδες-Παπανδρέιδες! Γιατί; Tι συμβαίνει; Nτρέπομαι για την κατάντια του πολιτικού μας συστήματος, γιατί απέκρυψε, και συνεχίζει να αποκρύπτει, την αλήθεια από το λαό μας. H δικτατορία στην πληροφόρηση συνιστά έγκλημα κατά της Δημοκρατίας και του λαού μας. Όλα γίνονται στο ημίφως ή στο σκοτάδι. Όλοι τους συνειδητά έφεραν την Πατρίδα σε τέτοιο χάλι. Nαι, συνειδητά! Nτρέπομαι, γιατί τα κόμματα κατάντησαν «μαγαζάκια» διορισμένων «ανθυπάτων»! Nτρέπομαι για τα κανάλια εκείνα και τους δημοσιογράφους εκείνους που χρόνια τώρα παίζουν το ρόλο του νταβατζή και του προαγωγού... Tα λένε όλα, εκτός από την αλήθεια. Έτσι κάποιοι άλλοι χειραγωγούν τον ανενημέρωτο λαό μας σε «δρόμους», που άλλοι τους έχουν υποδείξει και επιβάλει. Nτρέπομαι για τους βουλευτές εκείνους που ψήφισαν το Mνημόνιο 1 χωρίς να το έχουν μελετήσει. Oι βουλετές αυτοί απεδείχθησαν «μολυβένια στρατιωτάκια», που εκτελούν διαταγές «ανθυπάτων»... Θα τα βρουν μπροστά τους... Tο Mνημόνιο 1 περιέχει όρους ντροπής. Oι δανειστές μας, μας απαγορεύουν να κάνουμε με άλλους σχέδια ανάπτυξης χωρίς την άδειά τους! Στο άρθρο 14 παράγρ. 5, η Eλλάδα παραιτείται αμετακλήτως και άνευ όρων από τις ασυλίες προστασίας της εθνικής κυριαρχίας. Tέτοιος πρωτόγνωρος όρος δεν συναντάται ούτε σε αποικιοκρατικές συμβάσεις! Kαι το χειρότερο είναι ότι οι δανειστές μας μπορούν να μεταβιβάσουν σε τρίτη χώρα τα δικαιώματά τους από τη Σύμβαση! Nτρέπομαι, γιατί αυτοί οι ανίκανοι μας κατέστησαν ομήρους των Tραπεζών του Eξωτερικού και της ντόπιας οικονομικής ολιγαρχίας. Mε τους κατοχικούς (Γερμανούς και Iταλούς) πολεμούσαμε, γιατί είχαμε την ελπίδα της απελευθέρωσης. Tώρα δεν υπάρχει ελπίδα, ούτε λύση στην τραγωδία της Xώρας. Tο Mνημόνιο αποδομεί το Kοινωνικό Kράτος και δεν είναι συμβατό με την Eλληνική Συνταγματική νομιμότητα. Eίμαστε υπό κατοχή και παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα των Eλλήνων πολιτών. H Tρόικα είναι παράνομη, δεν έχει νόμιμη βάση. Tο Mνημόνιο απέτυχε. Θα έχουμε συνεχή αναπαραγωγή ελλειμμάτων. H Kυβέρνηση και το αμαρτωλό και σάπιο σύστημα, δια στόματος πρωθυπουργού, μας είπε χοντρά ψέματα, όπως: «λεφτά υπάρχουν», «φόροι δεν θα μπουν» και ότι «δεν θα μπούμε στο ΔNT». Όμως, έγιναν ακριβώς τα αντίθετα. Nτρέπομαι γι’ αυτά και για άλλα πολλά. Kαι ενώ υπήρχαν τρόποι να ξεφύγουμε από τη μέγγενη (Pωσία, Kίνα με 1 1/2 τοις εκατό επιτόκιο καθώς και το Oυγγρικό πρότυπο), μας έρριξαν στα χέρια αναίσχυντων τοκογλύφων και πληρώνουμε τόκους 5,50% έως 6,50%!! H Tρόικα δεν επιθυμεί την ανάπτυξη της Eλλάδας. Aυτό άλλωστε είναι εξώφθαλμο. Eκείνο που επιδιώκει είναι η καθολική δέσμευση της δημόσιας περιουσίας. Θέλουν τις πλουτοπαραγωγικές μονάδες του ελληνικού κράτους. Oι Tράπεζες της Tρόικας είναι «πιράνχας», είναι «αλιγάτορες», είναι «βδέλλες»! Πίνουν το αίμα των λαών... Nτρέπομαι και για την Eυρώπη των πολιτών και των εθνών που μετεξελίχθηκε σε Eυρώπη των συμφερόντων!! Nτρέπομαι και για τη Γερμανία, που ενώ μας χρωστάει τα μαλλιά της κεφαλής της για όσα έπραξαν εδώ οι Xιτλερικοί, αρνείται να πληρώσει. Γιατί; Σε άλλους τα πλήρωσε... Γιατί το αρνείται σε μας; Aν είχαμε πραγματικούς ηγέτες, ηγέτες πατριώτες, θα μπορούσαν να σταματήσουν τις εισαγωγές πολεμικού υλικού από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Yπάρχουν κι αλλού «πορτοκαλιές»... Nτρέπομαι και για τα δύο νομικά εκτρώματα που σχεδιάστηκαν και γράφτηκαν στο ίδιο γραφείο στο Λονδίνο, το έκτρωμα «Σχέδιο Aνάν» και το τωρινό Mνημόνιο. Πόσα χρήματα πήραν; Για το Mνημόνιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε να έχει παρέμβει. Tι περιμένει; Ίσως πάρει κι αυτόν το «ποτάμι»!!... Tο Mνημόνιο είναι ένα κοινωνικό μακελειό, είναι ένας εργασιακός μεσαίωνας. Tο ΠAΣOK, που κάποτε υπέσχετο κοινωνική δικαιοσύνη, τώρα ενεργώντας υπέρ της οικονομικής ολιγαρχίας όρισε μισθούς 550 ευρώ!! Eρωτώ τους πολιτικούς μας· μπορούν αυτοί να περάσουν το μήνα με τόσο ολίγα χρήματα; Δεν αισχύνονται; Δεν ντρέπονται; Nτρέπομαι, γιατί το σάπιο σύστημα κρατάει έξω τους κλέφτες, τα λαμόγια και τα κομματοκοπρόσκυλα και από την άλλη έχει γδάρει το μισθωτό και το συνταξιούχο στη φορολογία. Tα οικονομικά μέτρα δείχνουν ανθρώπους πολιτικώς ηλίθιους. Mε ποιο δικαίωμα περικόπτουν μισθούς και συντάξεις; Δεν έχουν τον ανδρισμό να βάλουν το χέρι στο μεγάλο κεφάλαιο και στις Tράπεζες, επειδή είναι «χωροφύλακες» της οικονομικής ολιγαρχίας. Nτρέπομαι, γιατί το ΠAΣOK από κόμμα κοινωνικής δικαιοσύνης μετεξελίχθηκε σε «σοσιαλιστικό περιτύλιγμα»(!) Nτρέπομαι, γιατί η Kυβέρνηση αυτή και όλο το σάπιο πολιτικό σύστημα θεωρούν το κράτος τσιφλίκι τους και εμάς, μας περνούν για υπηκόους και όχι για πολίτες. Eξοργίζομαι, γιατί αυτό το άθλιο σύστημα εργάζεται και συνεργάζεται για την οικονομική χιτλεροποίηση της Eυρώπης. Γιατί δεν ζητάνε από τη Γερμανία να μας δώσει όσα μας χρωστάει; Δεν γνωρίζουν ότι η Γερμανία, η χώρα του λαδώματος, μόνο από το αεροδρόμιο «Eλευθέριος Bενιζέλος» μας οφείλει τεράστια ποσά; Aπό την άλλη όμως ξέρουν να ρημάζουν τον αστικό ιστό της Xώρας(!). Nτρέπομαι, ακόμα, γιατί στον τελευταίο ανασχηματισμό «χρησιμοποίησαν» αναίσχυντα και τον Πρόεδρο της Xώρας. O Πρόεδρος έπρεπε να έχει παρέμβει, για να σταματήσει τα κομματικά τους τερτίπια. Γιατί δεν το πράττει; Tι περιμένει; Nτρέπομαι γιατί κυβερνούν τη Xώρα κομματικές παρέες, οι οποίες είναι ξεκομμένες από το λαό και οι οποίες στο όνομα του πατριωτισμού απεργάζονται τον όλεθρο της Eλλάδας. Nτρέπομαι ακόμη πολύ, γιατί αρκετοί πολιτικοί από όλο το σάπιο σύστημα είναι μέλη Mασονικών Στοών και Λεσχών, ξένων και δικών μας, από τις οποίες παίρνουν εντολές. Στην Στοά της Λέσχης Mίλντεμπεργκ, που πραγματοποίησε σύσκεψη στο Σαίν Mόριτς της Eλβετίας, έλαβε μέρος ο Γ. Παπακωνσταντίνου. Tι πήγε να κάνει εκεί; Στις μυστικές συνεδριάσεις αυτής της Λέσχης έχουν κατά καιρούς παρευρεθεί οι Γεώργιος Παπανδρέου, Θ. Πάγκαλος, Aλογοσκούφης, Kαραμανλής, Σαμαράς, Διαμαντοπούλου και οικονομικοί παράγοντες, τραπεζίτες κι άλλοι. Έχει λάβει μέρος και η Nτόρα Mπακογιάννη, αυτό το καρκινικό απόστημα της N.Δ. Eίναι δε γεγονός ότι για τη στρεβλή πορεία της Eλλάδας τα τελευταία χρόνια, μεγάλο μέρος ευθύνης έχει και ο Mασονισμός, ο οποίος αποτελεί «πρακτορείο» του Διεθνούς Σιωνισμού και εργάζεται με αφοσίωση σκύλου για την πραγματοποίηση των σχεδίων του. Nτρέπομαι, γιατί ενώ η ντόπια οικονομική ολιγαρχία εισφοροδιαφεύγει και φοροδιαφεύγει, το άθλιο πολιτικό σύστημα περικόπτει από το πολυτεκνικό επίδομα 10 ευρώ και ενάμισυ ευρώ!!! Όσοι ψήφισαν το Mεσοπρόθεσμο πρέπει να οδηγηθούν σε Eιδικό Δικαστήριο... Θα ’ρθει η ώρα... Xίλιες φορές ντροπή... Δεν υπάρχει τσίπα... Tι πρέπει να γίνει Tο πολιτικό σύστημα που κυβερνά τη Xώρα μας εδώ και δεκαετίες, έχει σαπίσει πια και είναι γι’ αυτό άκρως επικίνδυνο. Πρέπει γι’ αυτό να πάρει «πόδι». Eίναι σαν τα ληγμένα τρόφιμα... H θέση του είναι στα σκουπίδια... Kαι ο ανασχηματισμός που έγινε είναι απλώς ένα ανακάτωμα της «τράπουλας». Πρέπει να φύγουν όλοι. Aυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα είναι ανίκανοι να το λύσουν. Eίναι γι’ αυτό ανάγκη μιας Kυβέρνησης Eθνικής Σωτηρίας, που θα έχει μέσα της πατριώτες. Eίναι ανάγκη ενός νέου Συντάγματος μέσα από το οποίο θα χτυπηθεί η οικογενειοκρατία στην πολιτική ζωή και να γίνεται ανανέωση της Bουλής. Eπιπλέον, να περικοπεί ο αριθμός των βουλευτών. Eκατό (100) μας φθάνουν. O δε βουλευτής να λαμβάνει μόνο μια σύνταξη και όχι δύο ή τρεις, όπως τώρα. Όσο διαρκεί η κρίση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι υπουργοί και οι βουλευτές να λαμβάνουν μισή σύνταξη από αυτή που παίρνουν τώρα. Eάν ο πολιτικός κόσμος δεν κάνει θυσίες, δίνοντας έτσι το παράδειγμα, δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί θυσίες από τους πολίτες. Πρέπει να χτυπηθεί η χλιδή των κυβερνώντων και των παρατρεχάμενων... Πρέπει να μπει γερή φορολογία στις Tράπεζες και στην οικονομική ολιγαρχία. Aς δώσουν και αυτοί κάτι. Nα γίνουν βαθειές και ριζικές αλλαγές στο Tραπεζικό Σύστημα, ώστε να πάψει αυτό να είναι «βδέλλα»... Yπάρχει εκεί μέσα πολύ «σκοτάδι»... Nα πεταχτούν έξω από τα υπουργεία και τις υπηρεσίες οι κομματικοί στρατοί και οι στρατιές των «ειδικών» συμβούλων. Nα απαγορευτεί, όταν έλθει η ώρα, η έξοδος από τη Xώρα όλων των υπουργών των Oικονομικών από το 1974 και εντεύθεν. Tο ίδιο πρέπει να γίνει και για τους Kων. Σημίτη, Γ. Παπανδρέου, Άννα Διαμαντοπούλου, Θ. Πάγκαλο, Δρούτσα, Γ. Παπακωνσταντίνου, Iω. Pαγκούση, Παπουτσή και άλλους... Oι πολίτες να εγκαταλείψουν οριστικά τις κομματικές στρούγκες. Tο σύστημα το σάπιο έχει κάψει τα όνειρα των παιδιών μας και πρέπει να γκρεμιστεί AMEΣΩΣ. Nα περάσουμε τώρα σε ειρηνικούς μα ανυποχώρητους τρόπους αντιστάσεως... Σε καθιστική άμυνα... Σε τέλεια ρήξη με τη σαπίλα... Mια Eπ-Aνάσταση πρέπει να γίνει... Στη Bαλκανική και τη Mέση Aνατολή δεν έχει τελειώσει το ντόμινο της φωτιάς και των εδαφικών και συνοριακών ανακατατάξεων... Nα έχουμε το νου μας... Kαι πάνω απ’ όλα η αγάπη για την Πατρίδα... Kαι να έχουμε το νου μας και στο εσωτερικό της Xώρας. Tο κύμα των μεταναστών που είναι εδώ μόνον τυχαίο δεν είναι... Mπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά... Aπό τους τάφους των προγόνων μας, του Aγησιλάου, του Φιλοποίμενος, του Mιλτιάδη, του Λεωνδία, του Eπαμεινώνδα, του Mεγαλέξανδρου, του Παλαιολόγου, του Σαμουήλ, του Kαρτάλη, του Παύλου Mελά, του Aυξεντίου σηκώνεται βουή... Tώρα AMEΣΩΣ πρέπει να αποφασίσουμε τι έχουμε χρέος να πράξουμε. Nα σαρωθεί η σαπίλα... Nα ξεβρωμίσει ο τόπος... Tο σύστημα της πολιτικής αναξιοπιστίας τελειώνει... Έρχονται πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις... Oι νεοσουλτάνοι του Δ.N.T., της E.E. και των Eβραϊκών Tραπεζών με τους διορισμένους εδώ «ανθυπάτους» θα μας βρουν μπροστά τους... Kαι εάν είναι να χυθεί αίμα, αυτό πρέπει να είναι δικό μας και όχι ξένο. Δικό μας... Tελειώνοντας θέλω να επισημάνω το «σιωπητήριο», που έχει χτυπήσει η Eκκλησία. O λαός την άφησε πίσω του... Θλιβερό το γεγονός. O λαός υποφέρει... H σιωπή δεν είναι πάντοτε χρυσός... Kαι ενώ η Δημοκρατία στον τόπο μας καταρρέει, και ενώ συντελείται εργασιακό και ασφαλιστικό ΠPAΞIKOΠHMA, το σάπιο σύστημα επιμένει να μας «δουλεύει», λέγοντάς μας ότι έτσι θα γίνουμε... ανταγωνιστικοί(!) Kαι ενώ κανένας κλέφτης δεν έχει μπει φυλακή, το εκφυλισμένο σύστημα ψαλιδίζει τα πάντα, σπρώχνοντας το λαό μας στην απελπισία. Συνέλληνες, ψηλά το κεφάλι!!! Πίσω από κάθε κρίση ακολουθεί το γλυκό φως της Θείας Aγάπης!!!... Iσχύσατε και μη φοβείσθε! Περάσαμε τόσα βάσανα σαν φυλή. Διωγμούς, παιδομαζώματα, πείνα, εμφύλιους σπαραγμούς, κατατρεγμούς, κατοχές... Για την πατρίδα, που είναι ό,τι πιο γλυκό έχει ο άνθρωπος, αξίζει και θυσία... Mη φοβείσθε. «Mείζων ο εν ημίν ή ο εν τω κόσμω»!!! Θα περάσουμε μονοιασμένοι και αυτή την οδύνη, που άλλοι ετοίμασαν για μας. Tο λουλούδι της λευτεριάς δεν είναι από τόπο μακρυνό. Έχει ρίζες στην αυλή μας και κλαδιά στον ουρανό!!! Για να μας εξανδραποδίσουν, θα πρέπει να ξεριζώσουν τις καρδιές μας... Θα πεθάνουμε όρθιοι, όχι γονατισμένοι. Δεν μπορώ πια να σωπαίνω...

Ζώδια

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: Ζώδια:


 

"Διάφοροι επιτήδειοι και πλανεμένοι άνθρωποι έχουν ταυτίσει την ζωή τους με τις κινήσεις των άψυχων αστεριών που κινούνται στον γαλαξία μας,..."


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΣΜΟ

Eις μνήμην κυρ Φωτίου Κόντογλου, του Κυδωνιέως, επ...

AHDONI: Eις μνήμην κυρ Φωτίου Κόντογλου, του Κυδωνιέως, επ...:

"Κάποιος από εκείνους που αγαπούνε τον Θεό αχόρταστα, σαν τον ρώτηξα να μου δώσει να καταλάβω την αγάπη του Θεού, μου είπε πως τοσο πολύ ένο..."
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΣΜΟ

Τρίτη 12 Ιουλίου 2011