Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 

Μιά ξεχασμένη γιορτή...

https://www.apolytrosis.gr/

 cross-m-cΠρωτομηνιά. Παίρνω στά χέρια μου τό Μηναῖο τοῦ Αὐγούστου... Θυμόμουν ὅτι γιορτάζουν οἱ ἑπτά Μακκαβαῖοι. Ὅμως μόλις ἀνοίγω τό βιβλίο, βλέπω πώς πρῶτα ἀναφέρεται μία ἄλλη γιορτή: ἡ Πρόοδος τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ. «Γι’ αὐτό», σκέφτομαι, «στόν Ἑσπερινό ψάλαμε “Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου...”». Αὐθόρμητα μία ἀπορία μοῦ δημιουργήθηκε: Τί ἀκριβῶς γιορτάζουμε; Μήπως ἀπό τόν Αὔγουστο ἑτοιμαζόμαστε γιά τήν Ὕψωση τοῦ τιμίου Σταυροῦ στίς 14 Σεπτεμβρίου; Μᾶλλον εἶναι πολύ μακρινός ὁ συσχετισμός...

 Ἀναζητώντας τίς ρίζες αὐτῆς τῆς γιορτῆς ἔφτασα στά χρόνια τοῦ Βυζαντίου. Στά μέσα τοῦ 10ου αἰώνα βρῆκα στόν πολυγραφότατο Κωνσταντῖνο Πορφυρογέννητο μία ἐνδιαφέρουσα μαρτυρία. Στό ἔργο του «Ἔκθεσις Βασιλείου Τάξεως» ἀναφέρει πώς στήν Κωνσταντινούπολη ἄρχιζε ἀπό τίς 23 Ἰουλίου ἡ προσκύνηση τοῦ Τιμίου Ξύλου, πού διαρκοῦσε ἑπτά ἡμέρες. Στή συνέχεια, ἀπό τήν 1η Αὐγούστου καί γιά δύο ἑβδομάδες, γινόταν ἡ «Πρόοδος», δηλαδή ἡ περιφορά τοῦ Τιμίου Ξύλου σχεδόν σ’ ὅλη τήν Πόλη καί τά περίχωρα πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν. Τήν παραμονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (14 Αὐγούστου) περιέφεραν τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου στά ἀνάκτορα καί τέλος, τόν ἐναπέθεταν στό ἐκκλησάκι τῶν Ἁγίων Θεοδώρων πού βρισκόταν μέσα στό παλάτι.

 Ἡ ἐπίσημη ἑορτή θεσπίστηκε, ὅπως φαίνεται, ἀργότερα. Τόν 12ο αἰώνα, στά χρόνια της αὐτοκρατορίας τοῦ Μανουήλ Κομνηνοῦ, οἱ Βυζαντινοί σώθηκαν ἀπό ἐπιδρομή τῶν Σαρακηνῶν μέ τή βοήθεια τοῦ Τιμίου Ξύλου. Ἔκτοτε ἡ ἑορτή ὁρίστηκε τήν πρώτη μέρα τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου (1 Αὐγούστου) καί συνοδευόταν ἀπό λιτάνευση (πρόοδο) τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ὁ Πατμιακός κώδικας 266 ἀναγράφει ὅτι ἐπίσης κατά τήν 1η Αὐγούστου στή Μεγάλη Ἐκκλησία ἐτελεῖτο «ἡ Βάπτισις τῶν τιμίων Ξύλων». Ὁ Σ. Εὐστρατιάδης σημειώνει: «Κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἐξήγετο ἐκ τοῦ σκευοφυλακίου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ὁ τίμιος Σταυρός, περιήγετο ἀνά τήν πόλιν καί ἐξετίθετο εἰς διαφόρους ναούς πρός προσκύνησιν καί ἁγιασμόν τῶν πιστῶν καί πάλιν ἀπετίθετο εἰς τό σκευοφυλάκιον».

 Ταξιδεύω μέ τόν νοῦ στούς δρόμους τῆς Πόλης καί βλέπω τήν περιφορά τοῦ Σταυροῦ. Οἱ πιστοί στέκουν στά πλάγια καί κάνουν εὐλαβικά τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Ἄλλοι συνοδεύουν τήν πομπή μέ κατάνυξη καί προσεύχονται καθώς ἁγιάζεται κάθε γωνιά τῆς Βασιλεύουσας. Καμαρώνεις καί χαίρεσαι γιά τήν εὐλάβεια τῶν χριστιανῶν πού τιμοῦσαν τόσο ἔντονα τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ... Σοφά θεσπίστηκε αὐτή ἡ γιορτή. Ἡ Ἐκκλησία εἶχε πείρα τῆς δυνάμεως τοῦ Σταυροῦ ἀπό τή γέννησή της, ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῶν διωγμῶν. Ἔτσι σέ κάθε δυσκολία ἀτομική ἤ συλλογική οἱ πιστοί προσέτρεχαν πάντοτε στό Τίμιο Ξύλο, πού κατατρόπωσε τόν κοσμοκράτορα τοῦ αἰῶνος τούτου, πού νίκησε τό μεγαλύτερο κακό στόν κόσμο, τήν ἁμαρτία...

 Σήμερα, ὡστόσο, πόσο ξεθώριασε τούτη ἡ γιορτή! Κι ὅμως ἔχουμε ἀνάγκη τήν ἀναβίωσή της περισσότερο ἀπό ποτέ, θαρρῶ. Μπορεῖ σήμερα νά μή γίνονται ἐπιδρομές Σαρακηνῶν, ἀλλά ἡ πατρίδα μας πλήττεται ἀπό χειρότερες ἐπιδρομές. Δέν εἶναι μόνο οἱ ἐπιθέσεις τῶν δυνατῶν, ἀλλά καί οἱ ὕπουλες χρόνιες διαβρωτικές ἐπιθέσεις ἐκ τῶν ἔνδον, πού ροκάνισαν τίς ρίζες τῆς φυλῆς μας.

 Βρισκόμαστε σέ τόσο δεινή θέση... κι ἐξακολουθοῦμε νά βυθιζόμαστε στήν ἀπελπισία... Μά τέλος πάντων, τί συμβαίνει; Μήπως στέρεψε ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ; Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! Τότε ποῦ βρίσκεται τό πρόβλημα; Μήπως λείπουν οἱ χριστιανοί πού προστρέχουν στόν Σταυρό τοῦ Κυρίου καί προσεύχονται μέ πίστη ἀταλάντευτη;

 Ἡ ἱστορία μας ἔχει τόσα νά μᾶς διδάξει... Ἡ πίστη μας εἶναι τόσο ζωντανή... Στό χέρι μας εἶναι νά ἀναβιώσουν ἐκεῖνες οἱ μέρες πού οἱ πιστοί δέονταν μέ ὅλη τή θέρμη τῆς καρδιᾶς τους, μέ ἐμπιστοσύνη ἀκουμποῦσαν ὅλα τά θέματά τους στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ Πατέρα ἦταν βεβαία, ὄχι γιά νά φέρει τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά δεινά κατά τό δικό μας θέλημα, ἀλλά γιά νά φέρει τήν ἔκβαση κατά τό ἅγιό του θέλημα καί τό συμφέρον τῶν ψυχῶν.

Ἀγγελική Τσιραμπίδου

Φιλόλογος

Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

«Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας»

 

ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙ­Α


Η Ι­Ε­ΡΑ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙ­ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ

 

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι

Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

 

 

 

            ðñùô.  3074

áñéè.                                                       Αθηνησι τη‚ 14ῃ Ἰουλίου 2021

            äéåêð.  1365

 

 

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  3 0 4 5

 

 

Πρός

τό Χρι­στε­πώ­νυ­μον Πλή­ρω­μα

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

Θέμα: «Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας»

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τό τε­λει­ό­τε­ρο δη­μι­ούρ­γη­μα τοῦ Θε­οῦ εἶ­ναι ὁ ἄν­θρω­πος, ὁ ὁ­ποῖ­ος πλά­στη­κε γιά νά ζεῖ αἰ­ώ­νια. Ὁ ἐ­γω­ι­σμός ὁ­δή­γη­σε τόν ἄν­θρω­πο στήν πτώ­ση καί ἡ πτώ­ση ἔ­φε­ρε ὡς συ­νέ­πεια τίς ἀ­σθέ­νει­ες καί τόν θά­να­το.

Ὁ Δη­μι­ουρ­γός μας, γιά νά ἁ­πα­λύ­νει τόν πό­νο τῶν ἀν­θρώ­πων ἀπό τίς ἀ­σθέ­νει­ες, μᾶς χά­ρι­σε τήν ἰ­α­τρι­κή ἐ­πι­στή­μη καί τά φάρ­μα­κα. Στήν Πα­λαι­ά Δι­α­θή­κη ὁ Προ­φή­της Ἠ­σα­ΐ­ας μέ τήν βο­ή­θεια τῆς τό­τε ἰ­α­τρι­κῆς, ἐ­θε­ρά­πευ­σε τόν Ἐ­ζε­κί­α.

Στήν Και­νή Δι­α­θή­κη ἐξ ἄλ­λου, ὁ Ἴ­διος ὁ Κύ­ριός μας το­νί­ζει τήν ἀ­ναγ­και­ό­τη­τα τῆς ἰ­α­τρι­κῆς ἐ­πι­στή­μης λέ­γον­τας: «οὐ χρεί­αν ἔ­χου­σιν οἱ ἰ­σχύ­ον­τες ἰα­τροῦ, ἀλ­λ’ οἱ κα­κῶς ἔ­χον­τες» (Ματθ. 9, 12), πού ση­μαί­νει πώς ὅταν τό σῶ­μα ἀ­σθε­νεῖ, ὑ­πάρ­χει ἀ­νάγ­κη τῆς συν­δρο­μῆς τῶν ἰα­τρῶν.

Ὁ Ἅ­γιος Νε­κτά­ριος ἐ­πί­σης, λί­γο πρίν ἀπό τόν θά­να­τό του, μή ἀν­τέ­χον­τας τούς πό­νους τῆς ἀ­σθε­νείας του, ζή­τη­σε ἰ­α­τρι­κή φρον­τί­δα στό Ἀ­ρε­ταί­ει­ο Νο­σο­κο­μεῖ­ο, ὅ­που καί ἐκοιμήθη.

Ἀλ­λά καί ὁ Ἅ­γιος Λου­κᾶς ὁ Ἰ­α­τρός, πρω­το­πό­ρος σέ ἰ­α­τρι­κά ἐ­πι­στη­μο­νι­κά ἐ­πι­τεύγ­μα­τα, χά­ρι­ζε καί ἐ­ξα­κο­λου­θεῖ καί με­τά τήν κοί­μη­σή του νά χα­ρί­ζει, μέ τήν δύ­να­μη τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, στούς ἀν­θρώ­πους τήν ὑ­γεί­α τοῦ σώ­μα­τος, ἀλ­λά καί τῆς ψυ­χῆς.

Στήν ἐ­πο­χή μας, ὁ Ὅ­σιος Πορ­φύ­ριος ἀ­νε­δεί­χθη ὁ κα­τ’ ἐ­ξο­χήν Ἅγιος τῶν Νο­ση­λευ­τι­κῶν Ἱ­δρυ­μά­των καί, γνω­ρί­ζον­τας ὅ­σο κα­νείς ἄλ­λος τόν πό­νο τῶν ἀ­σθε­νῶν, ζη­τοῦ­σε ἀ­πό τούς ἀν­θρώ­πους νά προ­σεύ­χον­ται γιά τόν φω­τι­σμό τῶν ἰα­τρῶν καί ὅ­ταν τούς ἐ­πι­σκέ­πτε­ται ἡ ἀρ­ρώ­στια νά ἀ­πευ­θύ­νον­ται σέ αὐ­τούς γιά βο­ή­θεια.

Ἔ­τσι καί σή­με­ρα, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α ἐμ­πι­στεύ­ε­ται τήν ἐ­πι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα τῶν ἰα­τρῶν, ἡ ὁ­ποί­α νυ­χθη­με­ρόν ἀ­γω­νί­ζε­ται γιά τήν ἀ­παλ­λα­γή τῶν ἀν­θρώ­πων ἀ­πό τήν θα­να­τη­φό­ρο παν­δη­μί­α. Μέ τόν φω­τι­σμό τοῦ Θε­οῦ καί τήν ἐ­πί­πο­νη προ­σπά­θεια τῶν ἐ­πι­στη­μό­νων ἐ­ρευ­νη­τῶν, ἡ ἀν­θρω­πό­τη­τα ἔ­χει πλέ­ον στήν δι­ά­θε­σή της τό ἐμ­βό­λιο, τό ὁ­ποῖ­ο εἶ­ναι ἱ­κα­νό νά ὑ­ψώ­σει τεῖ­χος στήν ἐ­ξά­πλω­ση τῆς παν­δη­μί­ας. Ἡ ἐλ­πί­δα ἔ­χει ἀ­να­τεί­λει γιά ἐ­πι­στρο­φή στήν κα­νο­νι­κό­τη­τα, ἀλ­λά, κυ­ρί­ως, γιά τήν ἀνεμ­πό­δι­στη συμμετοχή στά Θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ κο­ρύ­φω­ση τήν Κοι­νω­νί­α ὅ­λων μας κατά τό Μυ­στή­ριο τῆς Θεί­ας Εὐ­χα­ρι­στί­ας.

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, γνω­ρί­ζον­τας πώς ὁ ἐμ­βο­λια­σμός ἀ­πο­τε­λεῖ μέ­γι­στη πρά­ξη εὐ­θύ­νης ἀ­πέ­ναν­τι στόν συ­νάν­θρω­πο, συ­νι­στᾶ σέ ὅ­λους, σέ συνεννόηση μέ τόν ἰατρό τους, νά ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σουν τό δῶ­ρο αὐ­τό πού μᾶς χά­ρι­σε ὁ Θε­ός, προ­κει­μέ­νου νά προ­στα­τεύ­σου­με τούς ἑ­αυ­τούς μας, ἀλ­λά καί κά­θε ἄν­θρω­πο «ὑ­πέρ οὗ Χρι­στός ἀ­πέ­θα­νε» (Ρωμ. 14, 15). Καί θέ­λει αὐ­θεν­τι­κῶς νά δι­α­βε­βαι­ώ­σει πώς αὐ­τό τό ἐμ­βό­λιο δέν ἔρ­χε­ται σέ κα­μί­α ἀν­τί­θε­ση μέ τήν Ἁ­γι­ο­γρα­φι­κή, Πα­τε­ρι­κή καί Κα­νο­νι­κή δι­δα­σκα­λί­α τῆς Ἁ­γί­ας μας Ἐκ­κλη­σί­ας.

Ὁ φό­βος γιά ὁ­τι­δή­πο­τε εἶ­ναι πρω­τό­γνω­ρο συ­χνά δη­μι­ουρ­γεῖ ἀντι­δρά­σεις ἤ κα­χυ­πο­ψί­α μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα, πολ­λές φο­ρές, νά ἀ­κού­γον­ται φω­νές, πού προ­κα­λοῦν σύγ­χυ­ση καί δι­α­χω­ρι­σμό. Αὐ­τό ὅ­μως ἔρ­χε­ται σέ ἀν­τί­θε­ση μέ τό αἴ­τη­μα τοῦ Κυ­ρί­ου μας, κα­τά τήν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Του Προ­σευ­χή, «ἵ­να πάν­τες ἕν ὦ­σι» (Ἰω. 17, 21).

Στήν δύ­σκο­λη αὐ­τή συγ­κυ­ρί­α χρει­ά­ζε­ται πί­στη, σύ­νε­ση, τα­πεί­νω­ση, ὑ­ψη­λό αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης, ἀλ­λη­λεγ­γύ­η, ἀ­γά­πη πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλη­σί­ον δι­ό­τι ἐάν αὐ­τά ἐ­κλεί­ψουν, ὁ φό­βος κυ­ρι­εύ­ει τίς καρ­διές τῶν ἀν­θρώ­πων καί κα­τά τόν Προ­φή­τη Δα­βίδ «ἐ­κεῖ ἐ­δει­λί­α­σαν φό­βῳ, οὗ οὐκ ἦν φό­βος» (Ψαλμ. 13, 5).

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σᾶς κα­λοῦ­με νά ἀ­κοῦ­τε τήν φω­νή τῆς ἐπι­στή­μης καί τῶν εἰ­δι­κῶν, οἱ ὁ­ποῖ­οι πάν­το­τε μέ ὑ­ψη­λό αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης ἐ­νη­με­ρώ­νουν τούς πολίτες, προ­τεί­νον­τας ἐν­δε­δειγ­μέ­νες λύ­σεις προ­σαρ­μο­σμέ­νες στήν ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν δυ­σχε­ρει­ῶν, πού κά­θε φο­ρά προκύ­πτουν.

Πολ­λές φο­ρές, στά μέ­σα κοι­νω­νι­κῆς δι­κτυώσεως προ­βάλ­λον­ται ἀβα­σά­νι­στα ἀ­πό­ψεις, οἱ ὁ­ποῖ­ες στε­ροῦν­ται ἐ­πι­στη­μο­νι­κό­τη­τος, ἀλ­λά καί ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ πνεύ­μα­τος. Γι’ αὐ­τό ἐ­φι­στοῦ­με τήν προ­σο­χή, ὑπεν­θυ­μί­ζον­τας τά λό­για τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς Ἀγάπης Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου «μή παν­τί πνεύ­μα­τι πι­στεύ­ε­τε, ἀλ­λά δο­κι­μά­ζε­τε τά πνεύ­μα­τα εἰ ἐκ τοῦ Θε­οῦ ἐ­στιν» (Ἰω. Α΄, 4, 1).

 

Παιδιά μας,

Κα­λοῦ­με ὅ­λους σέ παν­στρα­τιά προ­σευ­χῆς, ἡ ὁ­ποί­α ἄλ­λω­στε ἀ­πο­τε­λεῖ καί τό κα­τ’ ἐ­ξο­χήν ὅ­πλο τῶν Χρι­στια­νῶν, ὥ­στε μα­ζί καί μέ τήν τή­ρη­ση τῶν ἰ­α­τρι­κῶν ὁ­δη­γι­ῶν καί μέ τήν βο­ή­θεια τῶν ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν ἐ­πι­τευγ­μά­των, νά ἐ­κλεί­ψει ἡ παν­δη­μί­α καί ἡ ὀ­σμή θα­νά­του ἀ­πό τήν ἀν­θρω­πό­τη­τα καί ὅ­λοι ἑ­νω­μέ­νοι νά δο­ξά­ζου­με τόν Ἀρ­χη­γό τῆς Πί­στε­ώς μας, Ἰ­η­σοῦ Χρι­στό, ὁ Ὁ­ποῖ­ος ἦλ­θε σέ αὐ­τόν τόν κό­σμο «­ἵνα ζω­ήν ἔχω­μεν καί πε­ρισ­σόν ἔ­χω­μεν» (Ἰω. 10, 10).

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν.

 

   † Ὁ Ἀθηνῶν  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

   † Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος

   † Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος

   † Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

   † Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός

   † Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας

   † Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων

   † Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος

   † Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας

   Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος

   † Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος

   † Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ

   † Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος

    Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

    † Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

 

Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

 

 

 

Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

 

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου

 Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. ΣυνόδουΤέκνον Τίτε, 8 πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· 9 μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.

12 ῞Οταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. 13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. 14 μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 15 ᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ’ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ῾Η χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Τέκνον Τίτε, εἶναι ἀξιόπιστα τὰ λόγια αὐτά, καὶ αὐτὰ θέλω νὰ διαβεβαιώνῃς, ὥστε νὰ φροντίζουν ἐκεῖνοι ποὺ ἐπίστεψαν εἰς τὸν Θεὸν νὰ εἶναι πρωτοπόροι καλῶν ἔργων. Αὐτὰ εἶναι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα διὰ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ’ ἀπόφευγε μωρὰς συζητήσεις, γενεαλογίας, ἔριδας καὶ φιλονεικίας διὰ τὸν νόμον, διότι εἶναι ἀνωφελεῖς καὶ μάταιαι. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν, ἄφηνέ τον. Νὰ γνωρίζεις ὅτι ἕνας τέτοιος ἔχει διαστραφῆ, ἁμαρτάνει καὶ ἔτσι καταδικάζει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτόν του.

Ὅταν θὰ στείλω τὸν Ἀρτεμᾶν σ’ ἐσὲ ἢ τὸν Τυχικόν, φρόντισε νὰ ἔλθῃς σ’ ἐμὲ εἰς τὴν Νικόπολιν, διότι ἐκεῖ ἀπεφάσισα νὰ περάσω τὸν χειμῶνα. Τὸν Ζηνᾶν τὸν νομικόν, καὶ τὸν Ἀπολλὼ κατευόδωσέ τους μὲ ἐνδιαφέρον, διὰ νὰ μὴ τοὺς λείψῃ τίποτε. Ἂς μαθαίνουν καὶ οἱ δικοί μας νὰ εἶναι πρωτοπόροι καλῶν ἔργων εἰς ἐπειγούσας ἀνάγκας, διὰ νὰ μὴν εἶναι ἄκαρποι. Σὲ χαιρετοῦν ὄλοι ὅσοι εἶναι μαζί μου. Χαιρέτησε ἐκείνους ποὺ μᾶς ἀγαποῦν ἐν πίστει. Ἡ χάρις νὰ εἶναι μαζὶ μὲ ὅλους σας. Ἀμήν.

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 


mathaios

 

 

        Με το μάτι παρομοιάζει ο Κύριος τον  νου του ανθρώπου. Το μάτι, λέει, είναι το λυχνάρι που δίνει φως σε όλο το σώμα. Όταν το μάτι είναι υγιές, όλο το σώμα φωτίζεται. Όταν όμως το μάτι είναι βλαμμένο, τότε όλο το σώμα βυθίζεται στο σκοτάδι. Εάν λοιπόν, επισημαίνει ο Κύριος, ο νους που έχει τεθεί εντός μου σαν φως είναι σκοτάδι, τότε πόσο πολύ θα γίνει το εσωτερικό σου σκοτάδι;

     Το συγκλονιστικό αυτό ερώτημα του Κυρίου θα πρέπει όλους μας πολύ να μας απασχολήσει. Να δούμε δηλαδή μήπως ο νους μας, που είναι το μάτι της ψυχής, είναι τυφλός, οπότε και η ψυχή μας ολόκληρη θα είναι βυθισμένη στο πνευματικό σκοτάδι.

        Πότε ο νους είναι τυφλός, σκοτάδι, όπως τον αποκαλεί ο Κύριος; Όντως γίνεται σκοτάδι πράγματι, όταν βρίσκεται μακριά από το Θεό, ο οποίος είναι το φως το αληθινό. Και βρίσκεται μακριά από τον Θεό, όταν δεν επιθυμεί να ζει σύμφωνα με το θέλημά του και δεν φωτίζεται από την διδασκαλία του.

        Τα αποτελέσματα τώρα τα αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Η ψυχή, καθώς δεν έχει πλέον φως να την καθοδηγεί, χάνει τον προσανατολισμό της και κινείται σε λανθασμένες κατευθύνσεις. Παύει να αναζητά, την αιώνια ζωή της βασιλείας του Θεού, για την οποία είναι πλασμένη, και επιδιώκει τις απολαύσεις αυτού εδώ του κόσμου. Λησμονεί  τον  δημιουργό της και στρέφεται μανιωδώς προς τα κτίσματα,  οπότε γίνεται θύμα ποικίλων όσων ψευδών θεών και ειδώλων. Παρασύρεται δηλαδή σε αιρέσεις, σε σκοτεινές οργανώσεις του τύπου της μασονίας και τον ιεχωβιτών, στα ινδουιστικά παραθρησκευτικά συστήματα διαφόρων γκουρού, ακόμη και στο σατανισμό! «Νοῦς ἀποστᾶς τοῦ Θεοῦ ἢ κτηνώδης γίνεται ἢ δαιμονιώδης», έλεγαν οι άγιοι πατέρες. Ο νους  εκείνος που θα απομακρυνθεί από το Θεό γίνεται όμοιος  με τα  κτήνη ή με τους δαίμονες! ( Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς).

     Λοιπόν αυτό να προσέξουμε .Να είμαστε κοντά στον Κύριο , να μελετούμε με προσοχή  και άγιο  φόβο τη διδασκαλία του, να  αγωνιζόμαστε να ζούμε κατά  το θέλημα του, για να φωτίζεται από τη Θεική  Του χάρη ο νους μας και να καθοδηγεί  έτσι  την ψυχή προς τον ύψιστο προορισμό της, που δεν είναι άλλος από την Ένωση της με τον δημιουργό της.

    Κανένας, υπογραμμίζει στη συνέχεια ο  Χριστός μας, δεν είναι δυνατόν να είναι δούλος σε δύο κυρίους συγχρόνως. Γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα προσκολληθεί στον πρώτο και θα περιφρονήσει τον δεύτερο. Επομένως και εσείς, καταλήγει, δεν μπορείτε να είστε συγχρόνως δούλοι  και του Θεού και του Μαμμωνά, του πλούτου δηλαδή. Και τι προτείνει;  Ιδού :

    μη φροντίσετε, λέγει, με αγωνία και στενοχώρια για τη ζωή σας, τι θα φάτε, τι θα πιείτε ή για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Δεν αξίζει περισσότερο η ζωή σας από την τροφή, και το σώμα από τα ενδύματα; Ο Θεός λοιπόν, που  σας έδωσε την ζωή και το σώμα, δεν θα σας δώσει και τα απαραίτητα για να ζήσετε;

    Κοιτάξτε τα πουλιά, που πετούν στον αέρα. Αυτά ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε μαζεύουν σε αποθήκες, και όμως ο Ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Τι λέτε εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από αυτά; Ποιός από σας, όσο και αν πασχίσει, μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πήχη; Κανένας. Επομένως, έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι στους δικούς σας  κόπους και αγώνες.

      Και για την ενδυμασία σας γιατί ανησυχείτε και αγωνιάτε ; Παρατηρήστε τα αγριολούλουδα που αυξάνουν. Ούτε κουράζονται ούτε γνέθουν. Και όμως, σας βεβαιώνω, πως ούτε ο δοξασμένος βασιλιάς Σολομών δε ντύθηκε τόσο όμορφα σαν αυτά. Αν λοιπόν  ο Θεός τα αγριόχορτα , που καταλήγουν στο φούρνο, τα ντύνει τόσο όμορφα, δε θα το κάνει αυτό περισσότερο για σας, ολιγόπιστοι άνθρωποι;

     Λοιπόν μη καταληφθείτε από τέτοια αγωνία λέγοντας : τι θα φάμε, τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε; Αυτά οι ειδωλολάτρες άνθρωποι το επιδιώκουν. Δεν ταιριάζει αυτή η συμπεριφορά σε σας. Διότι γνωρίζει ο Ουράνιος πατέρας σας ότι σας χρειάζονται όλα αυτά. Αλλά να στρέψετε όλο το ενδιαφέρον σας πρωτίστως στη βασιλεία του Θεού και στο τι πρέπει να κάνετε για να την αποκτήσετε, και όλα αυτά τα ουράνια θα σας το δώσει ο Θεός μαζί με τα αναγκαία επίγεια.

       «Ζητεῖται πρώτον τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ». Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα των λόγων του Κυρίου μας. Είναι φανερό ότι αυτό, από το οποίο επιμένει ο Κύριος να απαλλαγούμε, δεν είναι η απλή φροντίδα και εργασία, τα οποία είναι χρέος όλων μας, αλλά η αγωνιώδης μέριμνα που βασανίζει την ψυχή, την πνίγει, δεν την αφήνει να αναπνεύσει.

      Και τι είναι  αυτή η αγωνιώδης μέριμνα; Είναι αυτό το περίφημο άγχος της εποχής μας, που μετατρέπεται σε αγχόνη της ψυχής. Αγχόνη  πράγματι. Σφίγγει ασφυκτικά τον άνθρωπο, τον πνίγει, τον οδηγεί σε απελπισία. Τί θα κάνω; Πώς θα τα βγάλω πέρα; Πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου; Πώς θα τα σπουδάσω; Πως θα τα  αποκαταστήσω; Ερωτήματα  τυρρανικά , που βασανίζουν πλήθη ανθρώπων και συχνά τους βυθίζουν σε απόγνωση.

        Τι έχει συμβεί εδώ; Είναι φανερό. Ο άνθρωπος έχει υποδουλωθεί στο Μαμμωνά, έχει εγκλωβιστεί στο σχήμα του παρόντος κόσμου. Κατά συνέπεια έχει λησμονήσει το Θεό, δεν προωθεί την αληθινή του πατρίδα. Έχει δώσει στον δευτερεύοντα την πρώτη θέση και στα πρώτα τη δεύτερη ή την τελευταία. Γι αυτό και όλη του η αγωνία και ο αγώνας του όμως είναι ,το πως θα αποκτήσει αυτά τα πράγματα . Ξενύχτια, τρεχάματα, σχέδια επί σχεδίων, νύχτα και μέρα ο νους του στριφογυρίζει διαρκώς σε αυτά, με αυτά ασχολείται μόνο.

      Το αποτέλεσμα; Να είναι δυστυχής κυνηγώντας διαρκώς ένα άπιαστο όνειρο. Διότι ο άνθρωπος, πλασμένος για το άπειρο και το αιώνιο, ποτέ δεν μπορεί να ευτυχήσει επί της γης, όσα και αν αποκτήσει . Δυστυχής και ανικανοποίητος μένει, ως την ώρα που  ενώ  δεν το περιμένει χτυπάει ο συναγερμός για την οριστική «ἐκκένωση τοῦ κτιρίου» και τη μεγάλη αναχώρηση! Και τότε ; τότε διαπιστώνει πως τα έχει χάσει όλα. Και τα πρόσκαιρα, τα οποία είχε απολυτοποιήσει, και τα αιώνια, που είχε λησμονήσει.

    Λοιπόν  η λύση είναι ακριβώς αυτή  που υποδεικνύει ο Κύριος, : «ζητεῖται πρώτον τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ». Πρώτα από όλα, παραπάνω από οτιδήποτε άλλο να επιζητούμε τη βασιλεία του Θεού. Αυτή  είναι το  υπέρτατο όραμα της  ζωής μας. Όλες οι σκέψεις μας, τα σχέδια μας, οι  μεγάλοι  μας κόποι να αποβλέπουν σε αυτό, στο πως θα αποκτήσουμε τη βασιλεία του Θεού μας. Και τότε όλα τα αναγκαία επίγεια θα μας τα χαρίζει ο Κύριος. Μέσα στο  θαύμα θα κυλάει η ζωή μας. Ως ότου  τα μάτια μας ανοίξουν στην αιώνια Άνοιξη!


https://imkby.com/ 

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥΙΕΡΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ


ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΛΕΣΒΩ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

«μοί δέ λίαν τιμήθησαν ο φίλοι σου,  Θεός…»ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ1 Σεπτεμβρίου σίου Συμεών Στυλίτου το έκ Λέσβου.
4 Σεπτεμβρίου – νακομιδή Λειψάνων γίου Θεοδώρου το Χατζ.
14 κτωβρίου – γίου γνατίου ρχιεπισκόπου Μηθύμνης.
9 Νοεμβρίου γίας Θεοκτίστης Λέσβιας.
Α΄ Κυριακή μετά την 10η Νοεμβρίου νακομιδή Λειψάνων γ. Γρηγορίου, πισκόπου σσου.
26 Νοεμβρίου γίου Γεωργίου Χιοπολίτου.
30 Νοεμβρίου γίου λεξάνδρου ρχιεπισκόπου Μηθύμνης.
ανουαρίου γίου Γεωργίου (Ζώρζη) βηρος.
ανουαρίου σίας Θωμαϊδος Λεσβίας.
16 ανουαρίου γίου Νικολάου Μυτιληναίου.
30 ανουαρίου γίου Θεοδώρου Χατζ Μυτιληναίου το κ Πύργων Θερμς.
1 Φεβρουαρίου σίων Δαβίδ, Συμεών καί Γεωργίου τν Λεσβίων.
14 Φεβρουαρίου γίου Γεωργίου Πασγιάνου κ Πλαγις.
17 Φεβρουαρίου γίου Θεοδώρου Βυζαντίου.
23 Μαρτίου γίου Λουκ.
24 - Μαρτίου -γίου Παρθενίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
πριλίου γίων Πέντε νεανίδων Μαρτύρων τν πό Λέσβου.
πριλίου γίου Γεωργίου Σημειοφόρου, ρχιεπισκόπου Μυτιλήνης.
πριλίου γίου Δημητρίου το κ Μυστεγνν.
πριλίου καί Τρίτη Διακαινησίμου γίων Ραφαήλ, Νικολάου, Ερήνης καί τν σύν ατ.
24 πριλίου γίου Δούκα το Μυτιληναίου.
Δ΄ Κυριακ το Πάσχα, νάμνησις θαύματος το γίου Θεοδώρου το Βυζαντίου ν τει 1832 καί τς νακομιδς τοσεπτο ατο Λειψάνου.
11 Μαΐου - τν ν Θερμ σιομαρτύρων λυμπίας καί Εφροσύνης.
12 Μαΐου – Ερεση Λειψάνων γίας Ερήνης ν Θερμ.
16 Μαΐου γίου Γεωργίου μολογητο ρχιεπισκόπου Μυτιλήνης.
29 Μαου γίου Εθυμίου, πισκόπου Ζήλων.
Β’ Κυριακ Ματθαίου, τν ν Λέσβω διαλαμψάντων γίων.
ουνίου γίου Κωνσταντίνου ψηλομετώπου το ξ γαρηνν.
13 ουνίου - Ερεσις Λειψάνων γίου Νικολάου ν Καρυας τς Θερμς.
ουλίου - Ερεσις Λειψάνων γίου Ραφαήλ ν Καρυας τς Θερμς.
ουλίου γίου νδρέου πισκόπου Κρήτης ν ρεσ.
10 ουλίου γίου Γρηγορίου πισκόπου σσου.
10 Αγούστου γίων ναστασίου ξ σωμάτου καί Δημητρίου ξ γιάσου.
23 Αγούστου - Μετακομιδή τς Θαυματουργο εκόνος Κοιμήσεως τς Θεοτόκου
ξ εροσολύμων ες γιάσον καί γίου γάθωνος φεσίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΗ Α΄ (1η) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Μνήμη το σίου Πατρός μν Συμεών Στυλίτου το κ της Λέσβου.
πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
 Λέσβος σέ βλάστημα, καί πρεσβευτήν πρός Χριστόν, μετά τν συγγόνων σου, προβαλλομένη πιστς, γεραίρει σε σιε. Σύ γάρ νέος Στυλίτης, Συμεών θεοφόρε, φθης καί πληρώθης, ορανίων χαρίτων, ξ ν μετάδος γιε, τος μακαρίζουσι.

ΤΗ Δ΄ (4η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΡΒΙΟΥ
Ερεσις τν γίων Λειψάνων το Νεομάρτυρος γίου Θεοδώρου Χατζ το Μυτιληναίου το έκ Πύργων Θερμς καταγομένου, ν τει 1967, ο  μνήμη τ Λ΄ ανουαρίου.
πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
κ Πύργων βλάστησας, καί ν Μυτιλήνη σαφς, θλήσας Θεόδωρε, πέρ Χριστο το Θεοξίως δεδόξασαι. θεν τά λείψανά σου, Νεομάρτυς ερόντες, χάριν κ τούτων θείαν, κομιζόμεθα πίστει, δοξάζοντες τόν Κύριον, τόν σέ στεφανώσαντα.

ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΗ ΙΔ΄ (14η) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Μνήμη το γίου γνατίου ρχιεπισκόπου Μηθύμνης το Θαυματουργο.
πολυτίκιον. χος α΄.
Τόν ποιμενάρχην Μηθύμνης γνάτιον σμασι, τόν μετά πάντων γίων δοξασθέντα ν θαύμασιν, μνήσωμενπαύστως ο πιστοί, συμφώνως ν τ τούτου ορτή καί ς πλεστα κατιδόντες π’ ατο, θεραπευθέντα πάθηκβοήσωμεν. Δόξα τ σέ δοξάσαντι, Δόξα τ σέ στεφανώσαντι, Δόξα τ νεργοντι διά σο πάσιν άματα.ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΗ Θ΄ (9η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
Μνήμη τς γίας Θεοκτίστης τς Λεσβίας.

πολυτίκιον. χος πλ. α΄.
Τς Μηθύμνης τόν γόνον καί θεον βλάστημα καί Παρίων τό κλέος καί τό ντρύφημα, Θεοκτίστην τήν γίαν εφημήσωμεν. Χαίροις βοντες πρός Ατήν, καλλιπάρθενε μνάς καί Νύμφη το Θεο Λόγου,  καί πρεσβεύεις διαλείπτως το σωθναι τάς ψυχάς μν.

ΤΗΝ Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Ι΄ (10η) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
 νακομιδή τν Λειψάνων το γίου Γρηγορίου πισκόπου σσου το Θαυματουργον τει 1936 καί τμετακομιδή ατν ες Σκόπελον Γέρας.
πολυτίκιον. χος α΄. Το λίθου σφραγισθέντος.
Τούς θλους τν γίων θερμς πιζηλώσας, δείχθης ν τ κόσμω σάγγελος τόν βίον, τίμησας ν εληφαςρχήν, τό τάλαντον αξήσας το Χριστο καί σίως διαπρέψας τας ρετας σου πάντας κατεφώτισας. Δόξα τ ν γάπησας πολύ, δόξα τ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τ  παρίστασαι Χριστ, Πάτερ Γρηγόριε.

ΤΗ ΚΣΤ΄ (26η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Μνήμη το Νεομάρτυρος γίου Γεωργίου το Χιοπολίτου.
πολυτίκιον. χος α΄. Το λίθου σφραγισθέντος.
Πληθύς Κυδωνιέων ν δας εφημήσωμεν, μν τόν πολιοχον, καί τς Χίου τό καύχημα, τς πίστεως πρόμαχον θερμόν, Γεώργιον λίτην τόν στερρόν, πλάκη γάρ γενναίως τ δυσμενε, καί τοτον κατηκόντισεν.θεν ν ορανος στεφηφορν, μάρτυσι συναγάλλεται, καί μν ξευμενίζεται, τόν μόνον φιλάνθρωπον.

ΤΗ Λ΄ (30η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Μνήμη το γίου λεξάνδρου ρχιεπισκόπου Μηθύμνης.
πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Τριάδα κήρυξας τήν Παναγίαν σοφέ, φυλάξας γνότητα καί παρθενίαν καλς Πατέρων κλόγιον. θεν καί το Κυρίου φίλος γνήσιος φθης,  καί θερμς πρεσβεύεις, ποιμενάρχα Μηθύμνης, λέξανδρε θεοφόρε, Λεσβίων καύχημα.


ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΗ Β΄ (2α) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη το Νεομάρτυρος γίου Γεωργίου το βηρος.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Παμμάκαρ Γεώργιε, τς βρίας βλαστός Λεσβίων γλάϊσμα, Νεομαρτύρων λαμπρόν καί θεον πόδειγμα. Κύριον νν δυσώπει ερηνεσαι τόν κόσμον, δοναι δέ τος μνοσι τν πταισμάτων τήν λύσιν, ς χων παρρησίαν ξιοθαύμαστε.

ΤΗ Γ΄ (3η)ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη τς σίας μητρός μν Θωμαΐδος τς Λεσβίας τς Θαυματουργο.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Τάς θλίψεις το βίου σου, ς προσφοράν λογικήν, Χριστ προσενέγκασα, τήν τν θαυμάτων σχύν, σίαντείληφας. θεν ς συζυγίας, ποτύπωσιν θείαν, μέλπομεν Θωμαΐς σε, καί πιστς σοι βομεν, χαρε τς νήσου Λέσβου, σεμνόν γκαλλώπισμα.

ΤΗ ιςτ΄ (16η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη το γίου καί νδόξου Νεομάρτυρος Νικολάου το Μυτιληναίου.

πολυτίκιον. χος πλ. α΄.
Νεομάρτυς Κυρίου ξιοθαύμαστε, τού τήν μνήμην τελοντας το μαρτυρίου σου, καί θροισθέντας τ ναπεριφρούρησον, πό πάσης πειλς σεισμο, λοιμο τε καί ργς, Νικόλαε νεομάρτυς, βραβεύων πσιν ερήνην πταισμάτων λύσιν καί μέγα λεος.

ΤΗ Λ΄ (30η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη το γίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου Χατζ το Μητιληναίου +1784
Βλ. πολυτίκιο στίς 4 Σεπτεμβρίου.
ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΗ Α΄ (1η)ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη τν σίων καί Θεοφόρων Πατέρων μν καί αταδέλφων Δαβίδ, Συμεών καί Γεωργίου τν Λεσβίων.

Άπολυτίκιον. χος α΄. Τς ρήμου πολίτης.
Τριάς  τν σίων τά τς Λέσβου βλαστήματα, Δαβίδ  θεοφόρος, Συμεών καί Γεώργιος, ο ζήσαντεςσάγγελον ζωήν, καί δόξης μετασχόντες θεϊκς, πάσι δότε ατημάτων τάς δωρεάς, τος πίστει άνακράζουσι, δόξα τ νισχύσαντι μς, δόξα τ θαυμαστώσαντι, δόξα τ νεργοντι δι’ μν, πσιν άματα.

ΤΗ ΙΔ΄ (14η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη το Νεομάρτυρος γίου Γεωργίου το κ Πλαγις Πλωμαρίου το Πασγιάνου +1693.

πολυτίκιον. χος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον.
 πληθύς τν Λεσβίων τέρπου καί χόρευε, καί τήν πάμφωτον μνήμην το Νεομάρτυρος Γεωργίου, τοστερρο πλίτου τίμησον, τι ν χρόνοις χαλεπος ναθλήσας καρτερς νίκησε τόν βελίαρ, καί νν ν πόλω πρεσβεύει πέρ τν πίστει γεραιρόντων ατόν.

Δόξα. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
 Λέσβος εφραίνεται σ πανηγύρει φαιδρς καί δει όρτια σματα μέλπουσα τούς θλους σου, γιε. Σύ γάρ Νεομαρτύρων τ χορεία συνήφθης, αματι καί βασάνοις ναθλήσας γενναίως, Γεώργιε παμμάκαρ, πέρ τς πίστεως.


ΤΗ ΙΖ΄ (17η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη το Νεομάρτυρος γίου Θεοδώρου το Βυζαντίου.

πολυτίκιον. χος α΄.
Τ Θε σπερ δρον φερωνύμως, Θεόδωρε, δι’ θλήσεως πόνον προσηνέχθης πολύτιμον, καί μωμον θμα καί δεκτή, παμμάκαρ, γένου προσφορά, θεν πόθω συνελθόντες, τούς σούς γνας ν μνοις γεραίρομεν, καί δόξαν προσάγομεν Θε, τ θαυμαστς σε νισχύσαντι, κατ’ χθρν ρωμένων καί οράτων, πολύαθλε.


ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΗ ΚΓ΄ (23η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Μνήμη το Νεομάρτυρος γίου Λουκ +1802.

πολυτίκιονχος δ΄.  ψωθείς ν τ Σταυρ.
σκητικς προγυμνασθείς ν τ θω, τάς νοητάς τν δυσμενν παρατάξεις, τ πανοπλία λεσας παμμάκαρ το Σταυρο, αθις δέ πρός θλησιν, νδρικς πεδύσω, κτείνας τούς τς πίστεως ασθητούς πολεμίους.σιομάρτυς ξίφει νοητ, διό στέφθης, Λουκ διττος στέμμασιν.


ΤΗ ΚΔ΄ (24η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Μνήμη το γίου καί νδόξου ερομάρτυρος Παρθενίου Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως +1657.

πολυτίκιον. χος γ’. Θείας πίστεως.
Θεον βλάσημα, τς Μυτιλήνης, ποιμήν νθεος, το Βυζαντίου, νεδείχθης εράρχα Παρθένιε- καί μαρτυρίου νύσας τόν δίαυλον, τόν δι’ γχόνης πέμεινας θάνατον. Πάτερ σιε, Χριστόν τόν Θεόν κέτευε, δωρήσασθαι μν τό μέγα λεος.ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΗ Ε΄ (5η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μνήμη τν γίων πέντε Μαρτύρων νεανίδων τν πό Λέσβου.

πολυτίκιον. χος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον.
Α πεντάριθμοι κόραι καί καλλιπάρθενοι, κ τς Λέσβου ς νθη τερπνά ξήνθησαν, καί γάπη θεϊκ τόν νον πτερώσασαι, μολόγησαν Χριστόν, πέρ ο τάς κεφαλάς, τμήθησαν στερροψύχως- ς εφημήσωμεν πάντες, ς εκλεες Παρθενομάρτυρες.

ΤΗ Ζ΄ (7η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μνήμη το ν γίοις Πατρός μν Γεωργίου ρχιεπισκόπου Μυτιλήνης το Σημειοφόρου.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
 πύργος  σειστος τς κκλησίας Χριστο μέγας Γεώργιος, τς Μυτιλήνης ποιμήν, φωστήρ παμμέγιστος, νωθεν συγκαλεται τν γγέλων τάς τάξεις, κάτωθεν συναθροίζει τν νθρώπων τά πλήθη,μόφωνον ναπέμψαι δόξαν Χριστ τ Θε.

ΤΗ Θ΄ (9η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μνήμη τν γίων νεοφανν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Ερήνης. ( μνήμη ατν εναι μετατιθεμένη καί ορτάζεται τήν Τρίτη τς Διακαινησίμου βδομάδος).

ΤΗ ΚΔ΄ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μνήμη το γίου καί νδόξου Νεομάρτυρος Δούκα το Μυτιληναίου μαρτυρήσαντος ν Κωνσταντινουπόλειν τει 1564.

πολυτίκιον. χος δ΄.
ς τν ρθοδόξων  μψυχωτής, Νεομαρτύρων  μπνευστής, τν Λεσβίων  βλαστός, κκλησίαςπέρμαχος, θλητά Δούκα, μεγαλοφώνως τιμμέν σε, πρέσβευε Χριστ τ Θε σωθναι τάς ψυχάς μν.ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ

ΤΗ ΙΑ΄ (11η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
Μνήμη τς γίας σιομάρτυρος λυμπίας τς νεοφανος σκησάσης καί θλησάσης ν τ ερ ΜονΚαρυν, Θερμς Λέσβου.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
σίως μονάσασα, τν Καρυν τ Μονν ταύτη νήθλησας, τν πειρατν τ χειρί, κτανθεσα θεόληπτε,θεν ρτι γνωσθεσα, πινεύσει τ θεία, δειξας λυμπία, τήν σήν θλησιν πσι, διό σε σιομάρτυς, Χριστο μακαρίζομεν.

τερον. χος α΄. Τς ρήμου πολίτης.
Θε νατεθεσα κ νεότητος πάνσεμνε, μόνασας σίως, καί νδρείως νήθλησας, διό πιφανεσα μυστικς,δήλωσας τήν θλησιν τήν σήν, ν μνομεν λυμπία σματικς βοντες σιομάρτυς, δόξα τ δεδωκότι σοισχύν δόξα τ σέ στεφανώσαντι, δόξα τ τος γίοις θλητας, λαμπρς σέ ριθμήσαντι.


ΤΗ ΙΒ΄ (12η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
Ερεσις τν ερν Λειψάνων τς γίας Παρθενομάρτυρος Ερήνης ν Καρυας τς Θερμς. (Ψάλλεται τι΄(10η) ουλίου πί τ ερέσει τν σεπτν Λειψάνων τν νεοφανν γίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Ερήνης).

ΤΗ Ιςτ΄ (16η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
Μνήμη το ν γίοις πατρός μν Γεωργίου ρχιεπισκόπου Μυτιλήνης το μολογητο.
(βλ. 1η Φεβρουαρίου όπου ο Άγιος Γεώργιος συνεορτάζει με τους Αγίους αδελφούς του).

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΗ Β΄ (2α) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Μνήμη το Νεομάρτυρος γίου Κωνσταντίνου ψηλομετώπου το ξ γαρηνν.

πολυτίκιον. χος γ’. Θείας πίστεως.
Πσαν ηφρανας, πιστν χορείαν, καί κατήσχυνας, τούς γαρ γόνους, νακηρύξας λαμπρς τήν εσέβειαν, καί πομείνας νύποιστα βάσανα,  Κωνσταντνε Μαρτύρων γλάϊσμα. ς ον τυχες, οπερ πόθειςοίδιμε, μνημόνευε μν τν εφημούντων Σε.

τερον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Φωσφόρος νέτειλε, τ κκλησία Χριστο μνήμη τν θλων σου, φωτός πληροσα ατήν, Μαρτύρωνκσφράγισμα, νδοξε Κωνσταντνε, λύουσα τήν πάτην, γόνων τν κ τς γαρ, λάμπουσα δέ πλουσίως, τάς ψυχάς τν ν πίστει, τήν μνήμην σου τελούντων ειμακάριστε.

ΤΗ ΙΓ΄ (13η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Ερεσις τν σεπτν Λειψάνων το ερομάρτυρος γίου Νικολάου ν Καρυας τς Θερμς. (Ψάλλεται τ Γ΄ (3η) ουλίου).


ΜΗΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΗ Γ΄ (3η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
Ερεσις τν σεπτν Λειψάνων το ερομάρτυρος γίου Ραφαήλ ν Καρυας τς Θερμς.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Τς Λέσβου τό πλήρωμα καί ρθοδόξων πληθύς, ν πίστει θροίσθητε ν Καρυας τς Θερμς, νθέως κραυγάζοντες. Κύριε, κεσίαις, Σν ερομαρτύρων, Ραφαήλ, Νικολάου καί παρθένου Ερήνης, μν πσι παράσχου, πταισμάτων φεσιν.

ΤΗ Δ΄ (4η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
Μνήμη το γίου νδρέου πισκόπου Κρήτης, ποητο το Μ. Κανόνος, το ν ρεσ νταφιασθέντος.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Σοφία διέπρεψας, καί ρετν τ φωτί, καί Κρήτης γεγένησαι, ρχιερεύς εκλεής, νδρέα Πατήρ μν, θενν ρεσ δέ, κοιμηθείς εράρχα, ταύτην καθαγιάζεις,τ γίω σου σκήνει, ατούμενος τος πσιν, ερήνην καί θεον λεος.

τερον. χος α΄.
Ανέσωμεν συμφώνως τς Κρήτης τόν Ποιμένα καί τόν ποιητήν το Μεγάλου Κανόνος καί ριστέα, νδρέαν τόν νδοξον πιστοί καί μέγιστον προστάτην ρεσο καί βοήσωμεν ο πάντες, τ Χριστ τ σώζοντι μς κ πειρασμν. Δόξα τ γαθότητι τ σ δόξα τ εσπλαχνία σου, δόξα τ οκονομία σου μόνε φιλάνθρωπε.

χος πλ. α΄. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Το Δαβίδ τήν κινύραν Πάτερ μιμούμενος, ν κκλησία σίων προσάδεις σμα καινόν, ς σοφός φηγητής το θείου Πνεύματος, σύ γάρ βρόντησας μν, τάς τς χάριτος δάς, καί λόγον δικαιοσύνης, νδρέα Πατέρων κλέος, πρός σωτηρίαν τν ψυχν μν.

ΤΗ Ι΄ (10η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
Μνήμη το ν γίοις Πατρός μν Γρηγορίου πισκόπου σσου το Θαυματουργο.

πολυτίκιον. χος α΄.
Τούς θλους τν γίων θερμς πιζηλώσας δείχθης ν τ κόσμω σάγγελος τόν βίον, τίμησας ν εληφαςρχήν, τό τάλαντον αξήσας το Χριστο καί σίως διαπρέψας τας ρετας σου πάντας κατεφώτισας. Δόξα τ ν γάπησας πολύ, δόξα τ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τ  παρίστασαι Χριστ, Πάτερ Γρηγόριε.

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΗ ΙΑ΄ (11η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μνήμη τν γίων Νεομαρτύρων ναστασίου ξ σωμάτου καί Δημητρίου ξ γιάσου.

πολυτίκιον. χος γ’. Θείας πίστεως.
Θεοι ρπηκες τς νήσου Λέσβου, νεδείχθητε, χρόνοις στέροις, ναστάσιε μο καί Δημήτριε, πέρ Χριστο μοφρόνως θλήσαντες, καί τόν ρχαον χθρόν καταισχύναντες. Νέοι Μάρτυρες, Χριστ τ Θεπρεσβεύσατε, δωρήσασθαι μν τό μέγα λεος.

ΤΗ ΚΓ΄ (23η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 Μετακομιδή τς ερς καί Θαυματουργο εκόνος Κοιμήσεως τς Θεοτόκου ξ εροσολύμων εςγιάσον καί γάθωνος το φεσίου.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Τ θεία Εκόνι σου  γιάσος γνή χορεύει καί γάνυται καί μεγαλύνει εί. Τήν δόξαν σου χραντε, ταύτην γάρ μεταχθεσαν κ Σιών τς γίας κέκτηται πλοτον μέγαν, καί βο καυχωμένη. Χαρε Κεχαριτωμένη, Κύριος μετά σο.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

Τ Τρίτη τς Διακαινησίμου Μνήμη το γίου Ραφαήλ καί τν σύν ατ.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
ν Λέσβω θλήσαντες, πέρ Χριστο το Θεο, ατήν γιάσατε, τ τν Λειψάνων μν, ερέσει μακάριοι,θεν μς τιμμεν, Ραφαήλ θεοφόρε, μα σύν Νικολάω, καί παρθένω Ερήνη, ς θείους μν προστάτας, καί πρέσβεις πρός Κύριον.

τερον. Άπολυτίκιον. χος α΄. Τς ρήμου πολίτης.
Τς θάκης τόν γόνον καί τς Λέσβου τό καύχημα, σιομαρτύρων τήν δόξαν, Ραφαήλ εφημήσωμεν, ρτίως γάρ μν φανερωθείς, άματα πηγάζει τος πιστος, καί κατ’ ναρ καί καθ’ παρ, περφυς πτάνεται τος κράζουσι. Δόξα τ δεδωκότι σοι σχύν, δόξα τ σε θαυμαστώσαντι, δόξα τ κπληροντι διά σομν τά ατήματα.

Τ Δ΄ Κυριακ το Πάσχα,  νάμνησις τς διά το θαύματος το γίου Θεοδώρου το Βυζαντίου διασώσεως τς πόλης Μυτιλήνης καί νήσου τς Λέσβου πό τς θανατηφόρου πανώλους ν τει 1832 καί τςνακομιδς το σεπτο ατο Λειψάνου.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Τό πάντιμον Λείψανον το Θεοδώρου, πιστοί, νδόξως τιμήσωμεν ς θησαυρόν τιμαλφ, καί πάντες βοήσωμεν, Σσον κ τν κινδύνων τούς πιστς σε μνοντας, ς πότε σύ ρρύσω κ πανώλους τήν πόλιν καί πάντας περιφρούρησον τας κεσίαις σου.

Τ Β’ Κυριακ Ματθαίου,  κολουθία τν ν Λέσβω διαλαμψάντων γίων.
Άπολυτίκιον. χος α΄. Τς ρήμου πολίτης.
Τούς κ Λέσβου ς στρα νοητά νατείλαντας, καί πό χωρν διαφόρων ν ατ διαπρέψαντας, σίους τε καί Μάρτυρας μο, καί θείους Ϊεράρχας το Χριστον μι νευφημήσωμεν ορτ ο Λέσβιοι κραυγάζοντες, δόξα τ νισχύσαντι μς, δόξα τ θαυμαστώσαντι, δόξα τ δι’ μν περιφανς, τήν νσονμν κλείσαντι.

πολυτίκιον. χος γ’. Θείας πίστεως.
Θεον σύστημα κλεινν σίων, καί μήγυριν ρχιερέων, καί Μαρτύρων καθαίρετον φάλαγκα,  νσος Λέσβος γεραίρει χορεύουσα, ς ν ατ τόν Χριστόν μεγαλύνοντας, καί πρεσβεύοντας δωρήσασθαι τας ψυχας μν ερήνην ληθ καί μέγα λεος.ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΚΥΡΙΟΥ

http://stratisandriotis.blogspot.com/2009/05/blog-post_5072.html?spref=fb