Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2022
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 4 Σεπτεμβρίου 2022, ΙΒ΄ Ματθαίου (Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11)

Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελ­φοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, 2 δι᾿ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύσατε. 3 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, 4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, 5 καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· 6 ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεν­τα­κοσίοις ἀδελφοῖς ἐφά­­παξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν· 7 ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· 8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσ­περεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί. 9 ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπό­στολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ· 10 χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ᾿ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. 11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕ­τως ἐπιστεύσατε..

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Σᾶς γνωστοποιῶ λοιπόν, ἀδελφοί, τό Εὐαγγέλιο πού σᾶς δίδαξα, τό ὁποῖο καί παραλάβατε καί στό ὁποῖο μένετε ἀμετακίνητοι ἀπό τότε. 2 Μ’ αὐτό καί θά σωθεῖτε, ἐάν τό κρατᾶτε στερεά, ὅπως ἐγώ σᾶς τό κήρυξα· ἐκτός ἄν μάταια καί χωρίς λόγο πιστέψατε. Λησμονήσατε ὅμως μιά οὐσιώδη ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου μου αὐτοῦ. 3 Μέ τήν προφορική μου δηλαδή διδασκαλία σᾶς παρέδωσα πρῶτα ἐκεῖνο πού κι ἐγώ παρέλαβα, ὅτι δηλαδή ὁ Χριστός πέθανε γιά τίς ἁμαρτίες μας, σύμφωνα μέ ὅσα προφητεύθηκαν στίς Γραφές, 4 καί ὅτι ἐνταφιάστηκε καί τήν τρίτη ἡμέρα ἀναστήθηκε σύμφωνα μέ τίς Γραφές. 5 Καί ὅτι ἐμφανίσθηκε μετά τήν Ἀνάστασή του στόν Κηφᾶ (Πέτρο), κι ἔπειτα στούς δώδεκα Ἀποστόλους. 6 Ἔπειτα ἐμφανίσθηκε γιά μιά φορά συγχρόνως σέ πε­ρισσότερους ἀπό πεντακόσιους ἀδελφούς, ἀπό τούς ὁ­­­­­­ποί­­ους βέβαια μερικοί πέθαναν, οἱ περισσότεροι ὅμως ζοῦν ἕως τώρα. 7 Ἔπειτα ἐμφανίσθηκε στόν Ἰάκωβο, καί ὕστερα σ’ ὅλους τούς Ἀποστόλους. 8 Καί τελευταῖα ἀπ’ ὅλους ἐμφανίσθηκε καί σέ μένα σάν σέ ἔκτρωμα, σάν ἔμβρυο δηλαδή πού παράκαιρα ἀπο­βλή­θηκε ἀπ’ τήν κοιλιά τῆς μητέρας του. 9 Διότι ἐγώ εἶμαι ὁ ἐλάχιστος, ὁ κατώτερος ἀπ’ ὅλους τούς Ἀποστόλους, πού δέν εἶμαι ἄξιος νά ὀνομάζομαι Ἀπόστολος, διότι καταδίωξα τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. 10 Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὅμως εἶμαι ὅ,τι εἶμαι τώρα, δηλαδή Ἀπόστολος ἴσος μέ τούς ἄλλους. Καί ἡ χάρις πού μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος δέν ἔμεινε ἄκαρπη καί χωρίς ἀποτέλεσμα, ἀλλά περισσότερο ἀπ’ ὅλους αὐτούς κο­πίασα. Καί τό ἔργο μάλιστα αὐτό δέν τό ἐργάστηκα ἐγώ, ἀλλά ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ πού εἶναι μαζί μου καί μέ ἐνι­σχύει. 11 Ἀφοῦ λοιπόν καί στούς ἄλλους Ἀποστόλους καί σέ μένα ἐμφανίσθηκε ὁ Κύριος, καί ὅλοι ἀπό ἐκεῖνον ἀνα­­δειχθήκαμε Ἀπόστολοί του, εἴτε ἐγώ ἀσκῶ τό ἀπο­στο­­­λικό ἔργο, εἴτε ἐκεῖνοι, μέ τόν ἴδιο τρόπο καί τό ἴδιο Εὐ­­αγ­γέλιο κηρύττουμε ὅλοι· καί ὅπως κηρύττουμε, ἔτσι κι ἐσεῖς πιστέψατε.

https://www.osotir.org/2022/08/29/apostolos-4-septemvriou-2022/

********************************************************************************

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή ΙΒ’ Ματθαίου, 04/09/2022

Ματθ. ιθ’ 16 - 26

Ο πλούσιος νέος

16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; 17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 18 λέγει αὐτῷ· ποίας; ὁ δὲ  Ἰησοῦς εἶπε· τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 19 τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ; 21 ἔφη αὐτῷ ὁ  Ἱησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 23  Ὁ δὲ  Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ραφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 26 ἐμβλέψας δὲ ὁ  Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική


16 Και νά, ήλθε ένας και του είπε: 

- Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό πρέπει να κάμω για να αποκτήσω την αιώνια ζωή;

17 Του απάντησε: 

- Γιατί με ονομάζεις "αγαθό"; Αγαθός δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνο ένας, ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, να τηρείς τις εντολές.

18 Τον ερώτησε: 

- Ποιές; 

Του απάντησε ο Ιησούς: 

- Το "μη φονεύσεις· μη μοιχεύσεις· μην κλέψεις· μη ψευδομαρτυρήσεις· 19 τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου· και να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου". 

20 Του λέγει ο νεαρός:

- Όλα αυτά τα τηρώ από την εφηβική μου ηλικία. Σε τι υστερώ;

21 Του απάντησε ο Ιησούς:

- Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα στους φτωχούς. Και θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό. Και έλα κοντά Μου. 

22 Μα μόλις ο νεαρός άκουσε τα λόγια αυτά έφυγε λυπημένος· γιατί είχε πολύ μεγάλη περιουσία.

23 Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: 

- Σας το λέω κατηγορηματικά: δύσκολα θα μπει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. 24 Και πάλι σας λέγω: Είναι πιο εύκολο να περάσεις μια γκαμήλα από την τρύπα της βελόνας, παρά να μπει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. 

25 Όταν οι μαθητές Του τα άκουσαν αυτά, έμειναν κυριολεκτικά κατάπληκτοι. Και έλεγαν μεταξύ τους:

- Και ποιός, τότε, θα μπορέσει να σωθεί;

26 Τότε ο Ιησούς τους έριξε μια αυστηρή ματιά και τους είπε:

- Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο. Μα για το Θεό όλα είναι δυνατά. 

https://agiamarinailision.gr/evagkapost