Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥΙΕΡΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ


ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΛΕΣΒΩ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

«μοί δέ λίαν τιμήθησαν ο φίλοι σου,  Θεός…»ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ1 Σεπτεμβρίου σίου Συμεών Στυλίτου το έκ Λέσβου.
4 Σεπτεμβρίου – νακομιδή Λειψάνων γίου Θεοδώρου το Χατζ.
14 κτωβρίου – γίου γνατίου ρχιεπισκόπου Μηθύμνης.
9 Νοεμβρίου γίας Θεοκτίστης Λέσβιας.
Α΄ Κυριακή μετά την 10η Νοεμβρίου νακομιδή Λειψάνων γ. Γρηγορίου, πισκόπου σσου.
26 Νοεμβρίου γίου Γεωργίου Χιοπολίτου.
30 Νοεμβρίου γίου λεξάνδρου ρχιεπισκόπου Μηθύμνης.
ανουαρίου γίου Γεωργίου (Ζώρζη) βηρος.
ανουαρίου σίας Θωμαϊδος Λεσβίας.
16 ανουαρίου γίου Νικολάου Μυτιληναίου.
30 ανουαρίου γίου Θεοδώρου Χατζ Μυτιληναίου το κ Πύργων Θερμς.
1 Φεβρουαρίου σίων Δαβίδ, Συμεών καί Γεωργίου τν Λεσβίων.
14 Φεβρουαρίου γίου Γεωργίου Πασγιάνου κ Πλαγις.
17 Φεβρουαρίου γίου Θεοδώρου Βυζαντίου.
23 Μαρτίου γίου Λουκ.
24 - Μαρτίου -γίου Παρθενίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
πριλίου γίων Πέντε νεανίδων Μαρτύρων τν πό Λέσβου.
πριλίου γίου Γεωργίου Σημειοφόρου, ρχιεπισκόπου Μυτιλήνης.
πριλίου γίου Δημητρίου το κ Μυστεγνν.
πριλίου καί Τρίτη Διακαινησίμου γίων Ραφαήλ, Νικολάου, Ερήνης καί τν σύν ατ.
24 πριλίου γίου Δούκα το Μυτιληναίου.
Δ΄ Κυριακ το Πάσχα, νάμνησις θαύματος το γίου Θεοδώρου το Βυζαντίου ν τει 1832 καί τς νακομιδς τοσεπτο ατο Λειψάνου.
11 Μαΐου - τν ν Θερμ σιομαρτύρων λυμπίας καί Εφροσύνης.
12 Μαΐου – Ερεση Λειψάνων γίας Ερήνης ν Θερμ.
16 Μαΐου γίου Γεωργίου μολογητο ρχιεπισκόπου Μυτιλήνης.
29 Μαου γίου Εθυμίου, πισκόπου Ζήλων.
Β’ Κυριακ Ματθαίου, τν ν Λέσβω διαλαμψάντων γίων.
ουνίου γίου Κωνσταντίνου ψηλομετώπου το ξ γαρηνν.
13 ουνίου - Ερεσις Λειψάνων γίου Νικολάου ν Καρυας τς Θερμς.
ουλίου - Ερεσις Λειψάνων γίου Ραφαήλ ν Καρυας τς Θερμς.
ουλίου γίου νδρέου πισκόπου Κρήτης ν ρεσ.
10 ουλίου γίου Γρηγορίου πισκόπου σσου.
10 Αγούστου γίων ναστασίου ξ σωμάτου καί Δημητρίου ξ γιάσου.
23 Αγούστου - Μετακομιδή τς Θαυματουργο εκόνος Κοιμήσεως τς Θεοτόκου
ξ εροσολύμων ες γιάσον καί γίου γάθωνος φεσίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΗ Α΄ (1η) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Μνήμη το σίου Πατρός μν Συμεών Στυλίτου το κ της Λέσβου.
πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
 Λέσβος σέ βλάστημα, καί πρεσβευτήν πρός Χριστόν, μετά τν συγγόνων σου, προβαλλομένη πιστς, γεραίρει σε σιε. Σύ γάρ νέος Στυλίτης, Συμεών θεοφόρε, φθης καί πληρώθης, ορανίων χαρίτων, ξ ν μετάδος γιε, τος μακαρίζουσι.

ΤΗ Δ΄ (4η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΡΒΙΟΥ
Ερεσις τν γίων Λειψάνων το Νεομάρτυρος γίου Θεοδώρου Χατζ το Μυτιληναίου το έκ Πύργων Θερμς καταγομένου, ν τει 1967, ο  μνήμη τ Λ΄ ανουαρίου.
πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
κ Πύργων βλάστησας, καί ν Μυτιλήνη σαφς, θλήσας Θεόδωρε, πέρ Χριστο το Θεοξίως δεδόξασαι. θεν τά λείψανά σου, Νεομάρτυς ερόντες, χάριν κ τούτων θείαν, κομιζόμεθα πίστει, δοξάζοντες τόν Κύριον, τόν σέ στεφανώσαντα.

ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΗ ΙΔ΄ (14η) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Μνήμη το γίου γνατίου ρχιεπισκόπου Μηθύμνης το Θαυματουργο.
πολυτίκιον. χος α΄.
Τόν ποιμενάρχην Μηθύμνης γνάτιον σμασι, τόν μετά πάντων γίων δοξασθέντα ν θαύμασιν, μνήσωμενπαύστως ο πιστοί, συμφώνως ν τ τούτου ορτή καί ς πλεστα κατιδόντες π’ ατο, θεραπευθέντα πάθηκβοήσωμεν. Δόξα τ σέ δοξάσαντι, Δόξα τ σέ στεφανώσαντι, Δόξα τ νεργοντι διά σο πάσιν άματα.ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΗ Θ΄ (9η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
Μνήμη τς γίας Θεοκτίστης τς Λεσβίας.

πολυτίκιον. χος πλ. α΄.
Τς Μηθύμνης τόν γόνον καί θεον βλάστημα καί Παρίων τό κλέος καί τό ντρύφημα, Θεοκτίστην τήν γίαν εφημήσωμεν. Χαίροις βοντες πρός Ατήν, καλλιπάρθενε μνάς καί Νύμφη το Θεο Λόγου,  καί πρεσβεύεις διαλείπτως το σωθναι τάς ψυχάς μν.

ΤΗΝ Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Ι΄ (10η) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
 νακομιδή τν Λειψάνων το γίου Γρηγορίου πισκόπου σσου το Θαυματουργον τει 1936 καί τμετακομιδή ατν ες Σκόπελον Γέρας.
πολυτίκιον. χος α΄. Το λίθου σφραγισθέντος.
Τούς θλους τν γίων θερμς πιζηλώσας, δείχθης ν τ κόσμω σάγγελος τόν βίον, τίμησας ν εληφαςρχήν, τό τάλαντον αξήσας το Χριστο καί σίως διαπρέψας τας ρετας σου πάντας κατεφώτισας. Δόξα τ ν γάπησας πολύ, δόξα τ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τ  παρίστασαι Χριστ, Πάτερ Γρηγόριε.

ΤΗ ΚΣΤ΄ (26η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Μνήμη το Νεομάρτυρος γίου Γεωργίου το Χιοπολίτου.
πολυτίκιον. χος α΄. Το λίθου σφραγισθέντος.
Πληθύς Κυδωνιέων ν δας εφημήσωμεν, μν τόν πολιοχον, καί τς Χίου τό καύχημα, τς πίστεως πρόμαχον θερμόν, Γεώργιον λίτην τόν στερρόν, πλάκη γάρ γενναίως τ δυσμενε, καί τοτον κατηκόντισεν.θεν ν ορανος στεφηφορν, μάρτυσι συναγάλλεται, καί μν ξευμενίζεται, τόν μόνον φιλάνθρωπον.

ΤΗ Λ΄ (30η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Μνήμη το γίου λεξάνδρου ρχιεπισκόπου Μηθύμνης.
πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Τριάδα κήρυξας τήν Παναγίαν σοφέ, φυλάξας γνότητα καί παρθενίαν καλς Πατέρων κλόγιον. θεν καί το Κυρίου φίλος γνήσιος φθης,  καί θερμς πρεσβεύεις, ποιμενάρχα Μηθύμνης, λέξανδρε θεοφόρε, Λεσβίων καύχημα.


ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΗ Β΄ (2α) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη το Νεομάρτυρος γίου Γεωργίου το βηρος.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Παμμάκαρ Γεώργιε, τς βρίας βλαστός Λεσβίων γλάϊσμα, Νεομαρτύρων λαμπρόν καί θεον πόδειγμα. Κύριον νν δυσώπει ερηνεσαι τόν κόσμον, δοναι δέ τος μνοσι τν πταισμάτων τήν λύσιν, ς χων παρρησίαν ξιοθαύμαστε.

ΤΗ Γ΄ (3η)ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη τς σίας μητρός μν Θωμαΐδος τς Λεσβίας τς Θαυματουργο.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Τάς θλίψεις το βίου σου, ς προσφοράν λογικήν, Χριστ προσενέγκασα, τήν τν θαυμάτων σχύν, σίαντείληφας. θεν ς συζυγίας, ποτύπωσιν θείαν, μέλπομεν Θωμαΐς σε, καί πιστς σοι βομεν, χαρε τς νήσου Λέσβου, σεμνόν γκαλλώπισμα.

ΤΗ ιςτ΄ (16η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη το γίου καί νδόξου Νεομάρτυρος Νικολάου το Μυτιληναίου.

πολυτίκιον. χος πλ. α΄.
Νεομάρτυς Κυρίου ξιοθαύμαστε, τού τήν μνήμην τελοντας το μαρτυρίου σου, καί θροισθέντας τ ναπεριφρούρησον, πό πάσης πειλς σεισμο, λοιμο τε καί ργς, Νικόλαε νεομάρτυς, βραβεύων πσιν ερήνην πταισμάτων λύσιν καί μέγα λεος.

ΤΗ Λ΄ (30η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη το γίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου Χατζ το Μητιληναίου +1784
Βλ. πολυτίκιο στίς 4 Σεπτεμβρίου.
ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΗ Α΄ (1η)ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη τν σίων καί Θεοφόρων Πατέρων μν καί αταδέλφων Δαβίδ, Συμεών καί Γεωργίου τν Λεσβίων.

Άπολυτίκιον. χος α΄. Τς ρήμου πολίτης.
Τριάς  τν σίων τά τς Λέσβου βλαστήματα, Δαβίδ  θεοφόρος, Συμεών καί Γεώργιος, ο ζήσαντεςσάγγελον ζωήν, καί δόξης μετασχόντες θεϊκς, πάσι δότε ατημάτων τάς δωρεάς, τος πίστει άνακράζουσι, δόξα τ νισχύσαντι μς, δόξα τ θαυμαστώσαντι, δόξα τ νεργοντι δι’ μν, πσιν άματα.

ΤΗ ΙΔ΄ (14η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη το Νεομάρτυρος γίου Γεωργίου το κ Πλαγις Πλωμαρίου το Πασγιάνου +1693.

πολυτίκιον. χος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον.
 πληθύς τν Λεσβίων τέρπου καί χόρευε, καί τήν πάμφωτον μνήμην το Νεομάρτυρος Γεωργίου, τοστερρο πλίτου τίμησον, τι ν χρόνοις χαλεπος ναθλήσας καρτερς νίκησε τόν βελίαρ, καί νν ν πόλω πρεσβεύει πέρ τν πίστει γεραιρόντων ατόν.

Δόξα. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
 Λέσβος εφραίνεται σ πανηγύρει φαιδρς καί δει όρτια σματα μέλπουσα τούς θλους σου, γιε. Σύ γάρ Νεομαρτύρων τ χορεία συνήφθης, αματι καί βασάνοις ναθλήσας γενναίως, Γεώργιε παμμάκαρ, πέρ τς πίστεως.


ΤΗ ΙΖ΄ (17η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Μνήμη το Νεομάρτυρος γίου Θεοδώρου το Βυζαντίου.

πολυτίκιον. χος α΄.
Τ Θε σπερ δρον φερωνύμως, Θεόδωρε, δι’ θλήσεως πόνον προσηνέχθης πολύτιμον, καί μωμον θμα καί δεκτή, παμμάκαρ, γένου προσφορά, θεν πόθω συνελθόντες, τούς σούς γνας ν μνοις γεραίρομεν, καί δόξαν προσάγομεν Θε, τ θαυμαστς σε νισχύσαντι, κατ’ χθρν ρωμένων καί οράτων, πολύαθλε.


ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΗ ΚΓ΄ (23η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Μνήμη το Νεομάρτυρος γίου Λουκ +1802.

πολυτίκιονχος δ΄.  ψωθείς ν τ Σταυρ.
σκητικς προγυμνασθείς ν τ θω, τάς νοητάς τν δυσμενν παρατάξεις, τ πανοπλία λεσας παμμάκαρ το Σταυρο, αθις δέ πρός θλησιν, νδρικς πεδύσω, κτείνας τούς τς πίστεως ασθητούς πολεμίους.σιομάρτυς ξίφει νοητ, διό στέφθης, Λουκ διττος στέμμασιν.


ΤΗ ΚΔ΄ (24η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Μνήμη το γίου καί νδόξου ερομάρτυρος Παρθενίου Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως +1657.

πολυτίκιον. χος γ’. Θείας πίστεως.
Θεον βλάσημα, τς Μυτιλήνης, ποιμήν νθεος, το Βυζαντίου, νεδείχθης εράρχα Παρθένιε- καί μαρτυρίου νύσας τόν δίαυλον, τόν δι’ γχόνης πέμεινας θάνατον. Πάτερ σιε, Χριστόν τόν Θεόν κέτευε, δωρήσασθαι μν τό μέγα λεος.ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΗ Ε΄ (5η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μνήμη τν γίων πέντε Μαρτύρων νεανίδων τν πό Λέσβου.

πολυτίκιον. χος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον.
Α πεντάριθμοι κόραι καί καλλιπάρθενοι, κ τς Λέσβου ς νθη τερπνά ξήνθησαν, καί γάπη θεϊκ τόν νον πτερώσασαι, μολόγησαν Χριστόν, πέρ ο τάς κεφαλάς, τμήθησαν στερροψύχως- ς εφημήσωμεν πάντες, ς εκλεες Παρθενομάρτυρες.

ΤΗ Ζ΄ (7η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μνήμη το ν γίοις Πατρός μν Γεωργίου ρχιεπισκόπου Μυτιλήνης το Σημειοφόρου.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
 πύργος  σειστος τς κκλησίας Χριστο μέγας Γεώργιος, τς Μυτιλήνης ποιμήν, φωστήρ παμμέγιστος, νωθεν συγκαλεται τν γγέλων τάς τάξεις, κάτωθεν συναθροίζει τν νθρώπων τά πλήθη,μόφωνον ναπέμψαι δόξαν Χριστ τ Θε.

ΤΗ Θ΄ (9η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μνήμη τν γίων νεοφανν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Ερήνης. ( μνήμη ατν εναι μετατιθεμένη καί ορτάζεται τήν Τρίτη τς Διακαινησίμου βδομάδος).

ΤΗ ΚΔ΄ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μνήμη το γίου καί νδόξου Νεομάρτυρος Δούκα το Μυτιληναίου μαρτυρήσαντος ν Κωνσταντινουπόλειν τει 1564.

πολυτίκιον. χος δ΄.
ς τν ρθοδόξων  μψυχωτής, Νεομαρτύρων  μπνευστής, τν Λεσβίων  βλαστός, κκλησίαςπέρμαχος, θλητά Δούκα, μεγαλοφώνως τιμμέν σε, πρέσβευε Χριστ τ Θε σωθναι τάς ψυχάς μν.ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ

ΤΗ ΙΑ΄ (11η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
Μνήμη τς γίας σιομάρτυρος λυμπίας τς νεοφανος σκησάσης καί θλησάσης ν τ ερ ΜονΚαρυν, Θερμς Λέσβου.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
σίως μονάσασα, τν Καρυν τ Μονν ταύτη νήθλησας, τν πειρατν τ χειρί, κτανθεσα θεόληπτε,θεν ρτι γνωσθεσα, πινεύσει τ θεία, δειξας λυμπία, τήν σήν θλησιν πσι, διό σε σιομάρτυς, Χριστο μακαρίζομεν.

τερον. χος α΄. Τς ρήμου πολίτης.
Θε νατεθεσα κ νεότητος πάνσεμνε, μόνασας σίως, καί νδρείως νήθλησας, διό πιφανεσα μυστικς,δήλωσας τήν θλησιν τήν σήν, ν μνομεν λυμπία σματικς βοντες σιομάρτυς, δόξα τ δεδωκότι σοισχύν δόξα τ σέ στεφανώσαντι, δόξα τ τος γίοις θλητας, λαμπρς σέ ριθμήσαντι.


ΤΗ ΙΒ΄ (12η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
Ερεσις τν ερν Λειψάνων τς γίας Παρθενομάρτυρος Ερήνης ν Καρυας τς Θερμς. (Ψάλλεται τι΄(10η) ουλίου πί τ ερέσει τν σεπτν Λειψάνων τν νεοφανν γίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Ερήνης).

ΤΗ Ιςτ΄ (16η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
Μνήμη το ν γίοις πατρός μν Γεωργίου ρχιεπισκόπου Μυτιλήνης το μολογητο.
(βλ. 1η Φεβρουαρίου όπου ο Άγιος Γεώργιος συνεορτάζει με τους Αγίους αδελφούς του).

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΗ Β΄ (2α) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Μνήμη το Νεομάρτυρος γίου Κωνσταντίνου ψηλομετώπου το ξ γαρηνν.

πολυτίκιον. χος γ’. Θείας πίστεως.
Πσαν ηφρανας, πιστν χορείαν, καί κατήσχυνας, τούς γαρ γόνους, νακηρύξας λαμπρς τήν εσέβειαν, καί πομείνας νύποιστα βάσανα,  Κωνσταντνε Μαρτύρων γλάϊσμα. ς ον τυχες, οπερ πόθειςοίδιμε, μνημόνευε μν τν εφημούντων Σε.

τερον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Φωσφόρος νέτειλε, τ κκλησία Χριστο μνήμη τν θλων σου, φωτός πληροσα ατήν, Μαρτύρωνκσφράγισμα, νδοξε Κωνσταντνε, λύουσα τήν πάτην, γόνων τν κ τς γαρ, λάμπουσα δέ πλουσίως, τάς ψυχάς τν ν πίστει, τήν μνήμην σου τελούντων ειμακάριστε.

ΤΗ ΙΓ΄ (13η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Ερεσις τν σεπτν Λειψάνων το ερομάρτυρος γίου Νικολάου ν Καρυας τς Θερμς. (Ψάλλεται τ Γ΄ (3η) ουλίου).


ΜΗΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΗ Γ΄ (3η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
Ερεσις τν σεπτν Λειψάνων το ερομάρτυρος γίου Ραφαήλ ν Καρυας τς Θερμς.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Τς Λέσβου τό πλήρωμα καί ρθοδόξων πληθύς, ν πίστει θροίσθητε ν Καρυας τς Θερμς, νθέως κραυγάζοντες. Κύριε, κεσίαις, Σν ερομαρτύρων, Ραφαήλ, Νικολάου καί παρθένου Ερήνης, μν πσι παράσχου, πταισμάτων φεσιν.

ΤΗ Δ΄ (4η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
Μνήμη το γίου νδρέου πισκόπου Κρήτης, ποητο το Μ. Κανόνος, το ν ρεσ νταφιασθέντος.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Σοφία διέπρεψας, καί ρετν τ φωτί, καί Κρήτης γεγένησαι, ρχιερεύς εκλεής, νδρέα Πατήρ μν, θενν ρεσ δέ, κοιμηθείς εράρχα, ταύτην καθαγιάζεις,τ γίω σου σκήνει, ατούμενος τος πσιν, ερήνην καί θεον λεος.

τερον. χος α΄.
Ανέσωμεν συμφώνως τς Κρήτης τόν Ποιμένα καί τόν ποιητήν το Μεγάλου Κανόνος καί ριστέα, νδρέαν τόν νδοξον πιστοί καί μέγιστον προστάτην ρεσο καί βοήσωμεν ο πάντες, τ Χριστ τ σώζοντι μς κ πειρασμν. Δόξα τ γαθότητι τ σ δόξα τ εσπλαχνία σου, δόξα τ οκονομία σου μόνε φιλάνθρωπε.

χος πλ. α΄. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Το Δαβίδ τήν κινύραν Πάτερ μιμούμενος, ν κκλησία σίων προσάδεις σμα καινόν, ς σοφός φηγητής το θείου Πνεύματος, σύ γάρ βρόντησας μν, τάς τς χάριτος δάς, καί λόγον δικαιοσύνης, νδρέα Πατέρων κλέος, πρός σωτηρίαν τν ψυχν μν.

ΤΗ Ι΄ (10η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
Μνήμη το ν γίοις Πατρός μν Γρηγορίου πισκόπου σσου το Θαυματουργο.

πολυτίκιον. χος α΄.
Τούς θλους τν γίων θερμς πιζηλώσας δείχθης ν τ κόσμω σάγγελος τόν βίον, τίμησας ν εληφαςρχήν, τό τάλαντον αξήσας το Χριστο καί σίως διαπρέψας τας ρετας σου πάντας κατεφώτισας. Δόξα τ ν γάπησας πολύ, δόξα τ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τ  παρίστασαι Χριστ, Πάτερ Γρηγόριε.

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΗ ΙΑ΄ (11η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μνήμη τν γίων Νεομαρτύρων ναστασίου ξ σωμάτου καί Δημητρίου ξ γιάσου.

πολυτίκιον. χος γ’. Θείας πίστεως.
Θεοι ρπηκες τς νήσου Λέσβου, νεδείχθητε, χρόνοις στέροις, ναστάσιε μο καί Δημήτριε, πέρ Χριστο μοφρόνως θλήσαντες, καί τόν ρχαον χθρόν καταισχύναντες. Νέοι Μάρτυρες, Χριστ τ Θεπρεσβεύσατε, δωρήσασθαι μν τό μέγα λεος.

ΤΗ ΚΓ΄ (23η) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 Μετακομιδή τς ερς καί Θαυματουργο εκόνος Κοιμήσεως τς Θεοτόκου ξ εροσολύμων εςγιάσον καί γάθωνος το φεσίου.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Τ θεία Εκόνι σου  γιάσος γνή χορεύει καί γάνυται καί μεγαλύνει εί. Τήν δόξαν σου χραντε, ταύτην γάρ μεταχθεσαν κ Σιών τς γίας κέκτηται πλοτον μέγαν, καί βο καυχωμένη. Χαρε Κεχαριτωμένη, Κύριος μετά σο.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

Τ Τρίτη τς Διακαινησίμου Μνήμη το γίου Ραφαήλ καί τν σύν ατ.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
ν Λέσβω θλήσαντες, πέρ Χριστο το Θεο, ατήν γιάσατε, τ τν Λειψάνων μν, ερέσει μακάριοι,θεν μς τιμμεν, Ραφαήλ θεοφόρε, μα σύν Νικολάω, καί παρθένω Ερήνη, ς θείους μν προστάτας, καί πρέσβεις πρός Κύριον.

τερον. Άπολυτίκιον. χος α΄. Τς ρήμου πολίτης.
Τς θάκης τόν γόνον καί τς Λέσβου τό καύχημα, σιομαρτύρων τήν δόξαν, Ραφαήλ εφημήσωμεν, ρτίως γάρ μν φανερωθείς, άματα πηγάζει τος πιστος, καί κατ’ ναρ καί καθ’ παρ, περφυς πτάνεται τος κράζουσι. Δόξα τ δεδωκότι σοι σχύν, δόξα τ σε θαυμαστώσαντι, δόξα τ κπληροντι διά σομν τά ατήματα.

Τ Δ΄ Κυριακ το Πάσχα,  νάμνησις τς διά το θαύματος το γίου Θεοδώρου το Βυζαντίου διασώσεως τς πόλης Μυτιλήνης καί νήσου τς Λέσβου πό τς θανατηφόρου πανώλους ν τει 1832 καί τςνακομιδς το σεπτο ατο Λειψάνου.

πολυτίκιον. χος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Τό πάντιμον Λείψανον το Θεοδώρου, πιστοί, νδόξως τιμήσωμεν ς θησαυρόν τιμαλφ, καί πάντες βοήσωμεν, Σσον κ τν κινδύνων τούς πιστς σε μνοντας, ς πότε σύ ρρύσω κ πανώλους τήν πόλιν καί πάντας περιφρούρησον τας κεσίαις σου.

Τ Β’ Κυριακ Ματθαίου,  κολουθία τν ν Λέσβω διαλαμψάντων γίων.
Άπολυτίκιον. χος α΄. Τς ρήμου πολίτης.
Τούς κ Λέσβου ς στρα νοητά νατείλαντας, καί πό χωρν διαφόρων ν ατ διαπρέψαντας, σίους τε καί Μάρτυρας μο, καί θείους Ϊεράρχας το Χριστον μι νευφημήσωμεν ορτ ο Λέσβιοι κραυγάζοντες, δόξα τ νισχύσαντι μς, δόξα τ θαυμαστώσαντι, δόξα τ δι’ μν περιφανς, τήν νσονμν κλείσαντι.

πολυτίκιον. χος γ’. Θείας πίστεως.
Θεον σύστημα κλεινν σίων, καί μήγυριν ρχιερέων, καί Μαρτύρων καθαίρετον φάλαγκα,  νσος Λέσβος γεραίρει χορεύουσα, ς ν ατ τόν Χριστόν μεγαλύνοντας, καί πρεσβεύοντας δωρήσασθαι τας ψυχας μν ερήνην ληθ καί μέγα λεος.ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΚΥΡΙΟΥ

http://stratisandriotis.blogspot.com/2009/05/blog-post_5072.html?spref=fb

Δεν υπάρχουν σχόλια: