Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ἐπί τῃ ἑορτῆ τοῦ Πάσχα


        Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
      ἐπί τῃ ἑορτῆ τοῦ Πάσχα

     Ι   Α   Κ   Ω   Β   Ο   Σ
                         ἐλέῳ  καί χάριτι Θεοῦ                                  
               Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως  
          Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς ἐπαρχίας ἡμῶν

           
            Τέκνα  ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί πεφιλημένα,
                                               
΄΄ Χριστός  Ἀνέστη ΄΄

Ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη μετά τήν ἀποστασία της καί τήν ἀποξένωσή της ἀπό τήν Ἅγιο Τριαδικό Θεό βίωνε τήν ἐμπειρία τοῦ θανάτου σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο . Τό ἀδιέξοδο στό ὁποῖο περιῆλθε ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό τή στιγμή πού ἐγκλωβίστηκε στήν ἁμαρτία καί τό κακό ἔλαβε τέλος μέ τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας καί κυρίως μέ τή Σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου μας καί τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του.
             Γι’ αὐτό τό λόγο, ἄλλωστε, ἦλθε ὁ Χριστός στόν κόσμο . Γιά νά νικήσει τό θάνατο μέ τό θάνατό Του. ΄΄ Γιά νά ἀναπλάσει μέ τό Αἷμα Του τή φύση μας, πού τήν ἔφθειρε ἡ ἁμαρτία ΄΄.  Γιά νά ἀνοίξει καί πάλι τίς κλειστές πῦλες τοῦ Παραδείσου. Γιά νά δώσει μέ τήν ἔγερσή Του τή δυνατότητα στόν πληγωμένο καί βαρειά ἄρρωστο ἀπό τήν ἁμαρτία ἄνθρωπο νά θεραπευθεῖ πνευματικά, ἀποκαθιστώντας αὐτόν στή δόξα τοῦ Παραδείσου . Γιά νά φανερώσει ὅτι ΄΄ ἡ ἀλήθεια γιά τόν ἄνθρωπο βρίσκεται στήν προοπτική τῆς θεώσεώς του ΄΄. Γιά νά τόν βοηθήσει μέ τή Χάρη Του νά προχωρήσει στήν ἀνακαίνιση, τή μεταμόρφωση, στόν ἁγιασμό καί στήν τελειότητα. Γιά νά τοῦ ἐμπνεύσει τήν ἀγάπη  γιά τήν ἄλλη ζωή καί τήν οὐράνια πραγματικότητα, χωρίς φυσικά νά παραθεωρεῖται καί νά ὑποτιμᾶται ὁ παρών βίος. Γιά νά τόν κάνει τελικά νά συνειδητοποιήσει  ὅτι ΄΄ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῳ κόσμῳ ΄΄.
Ἀναστήθηκε ὁ Κύριός μας καί συνέτριψε τό κράτος τοῦ   ἐχθροῦ .  Ἀναστήθηκε ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας καί ἔδωσε τή δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά γίνει μέτοχος τῆς Βασιλείας Του .   Ἀναστήθηκε ὁ Λυτρωτής καί Εὐεργέτης μας Κύριος καί νέκρωσε τήν κυριαρχία τοῦ διαβόλου . Γι’ αὐτό τόσο πολύ ΄΄ἐπίκρανε ὁ Κύριος  τόν ἅδη , ὅταν ὁ ἅδης γεύθηκε τή Σάρκα Του.  ΄΄.  Καί                             ΄΄ ἐπικράνθη ! εὐλόγως, διότι κατηργήθη.  Ἐπικράνθη ! εὐλόγως, διότι κατέστη περίγελως. Ἐπικράνθη, εὐλόγως, διότι ἐθανατώθη. Ἐπικράνθη ! εὐλόγως, διότι ἔχασε τήν ἐξουσία του. Ἐπικράνθη, εὐλόγως, διότι ἔγινε ὁ ἴδιος δεσμώτης ΄΄.
            Στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας προσκαλούμεθα ἀπό τήν Ἐκκλησία μας καί πάλι νά συμμετάσχουμε. Τόν Ἀναστημένο Κύριό μας καλούμεθα νά συναντήσουμε καί νά γευθοῦμε . ΄΄ Ἡ  τράπεζα γέμει καί ὁ μόσχος πολύς  ! ΄΄. Διότι μέ αὐτόν τόν τρόπο πρωτίστως πικραίνεται ἀπό τήν πλευρά μας ὁ ἅδης, δηλαδή μέ τή μετάληψη τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας. Κάθε φορά πού κοινωνοῦμε τόν Πασχάλιο Ἀμνό μᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα, ἐάν ζοῦμε φυσικά κατά Χριστόν, νά προαισθανόμεθα  τήν Αἰώνια  Ζωή καί τήν Ἀθανασία, νά νικᾶμε τήν ἀπάτη τοῦ κόσμου καί νά ξεπερνᾶμε  τόν πνευματικό θάνατο  στά ὅρια τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς .
            Πικραίνεται ὁ ἅδης, λοιπόν, κάθε φορά πού ἀφήνουμε τήν ἐμπαθῆ πολιτεία μας, ζώντας μέ μετάνοια καί συντριβή, διότι           ΄΄  μέ τή μετάνοια καί τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν γίνεται ὁ πιστός καθαρό ἔσοπτρο, ὅπου ἀντανακλᾶται ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ΄΄. Πικραίνεται ὁ ἅδης, ὅταν ζοῦμε σύμφωνα  μέ τόν Εὐαγγελικό λόγο, καλλιεργώντας στή ζωή μας τίς ἀρετές . Πικραίνεται ὁ ἅδης , ὅταν ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας  συγχωροῦμε τόν πλησίον μας καί δέν θυμόμαστε τό κακό πού μᾶς ἔκανε. Πικραίνεται ὁ ἅδης, ὅταν μέ καρτερία καί ὑπομονή σηκώνουμε τόν προσωπικό μας σταυρό, μικρό ἤ μεγάλο καί δοξάζουμε τόν ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα γιά ὅλα.   
            Ἀγαπητά μου τέκνα, σήμερα πού ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται σέ μεγάλη σύγχυση καί πορεύεται χωρίς ἀληθινή πυξίδα, ΄΄ σήμερα πού ὁ κόσμος καταβυθίζεται ὅλο καί περισσότερο στήν ἀπόγνωση καί πού ὅλες οἱ πολιτικές, κοινωνικές, οἰκονομικές, οἰκολογικές καί λοιπές ἀνάλογες ἐξελίξεις ἐμπνέουν ἀνησυχία καί ἀπογοήτευση ΄΄ ἡ Ἐκκλησία μας μέ τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως ἔρχεται νά μᾶς χαρίσει τήν ὄντως ἐλπίδα καί παρηγοριά, πού εἶναι ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας  καί νά μᾶς ὑπενθυμίσει  ὅτι ΄΄ θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν , ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν ΄΄.
                                               
                                                              Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον
                                                                            εὐχέτης ὅλων σας
                                     Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
                                                   
                                                           + Ὁ Μυτιλήνης  Ι Α Κ Ω Β Ο Σ


Δεν υπάρχουν σχόλια: