Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Η ΑΓΙΑ ΕΝΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Της Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου)


αναρτήθηκε  από το χρήστη Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πλωμαρίου

Αρχιμ. Νικοδήμου Παυλόπουλου Καθηγουμένου Ι. Μ. Αγίου Ιγνατίου - Λειμώνος Λέσβου
από το βιβλίο του «Εορτοδρόμιον»

«Δεύτε πάντα της γης τα πέρατα πνευματικήν χορείαν επικροτήσωμεν
και την Χριστού Παρθενομάρτυρα ευφημήσωμεν».

Στις 26 του Ιουλίου, ευσεβείς χριστιανοί, εορτάζαμε την Αγία Παρασκευή, πού συγκεντρώνει στο ιερό της πρόσωπο πλήθος χάρισματων. Με το θαυμαστό της μαρτύριο ανεδείχθη μεγαλομάρτυς, με την παρθενική της ζωή, ασκήτρια και οσία, με τα θαύματα της, ιατρός άριστος, με τη γνώσι των θείων μυστηρίων, σοφή και με τον ιεραποστολικό της ζήλο ιεραπόστολος των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών.
Σαν άνθος ανεβλάστησε από την προσευχή των ευσεβών της γονέων Αγάθωνος και Πολιτείας και ευωδίασε με την αγιότητα της, τού Χριστού την Εκκλησία. Η ωραιότης της προσήλκυσε πολλούς ευγενείς μνηστήρες, άλλ' εκείνη «τον ωραιότατον Χριστόν αγαπήσασα και δι' αγνείας την ψυχήν ωραΐσασα» κατεφρόνησε τις ηδονές του κόσμου και τις απολαύσεις της παρούσης ζωής και όταν είκοσι μόλις χρόνων έμεινεν ορφανή επούλησε την τεράστια περιουσία της και την εμοίρασε στους πτωχούς.
Με τα περισσεύματα ενίσχυσε το κοινό ταμείο του Παρθενώνος πού εκείνη είχε δημιουργήσει οπού αγνές κόρες ησκούντο στην αρετή και την αγιότητα.
Θαρραλέα καθώς ήταν και φλεγόμενη από τον πόθο της διαδόσεως του Ευαγγελίου του νυμφίου της εκήρυττε φανερά σε ειδωλολάτρες και Ιουδαίους η καλή παρθένος, ντυμένη το Μοναχικό ένδυμα και περιοδεύοντας τις πόλεις και τα χωριά.
Οι διωγμοί όμως πού εξέσπασαν κατά των χριστιανών εστράφησαν και κατά της Αγίας. Από τον Αυτοκράτορα Αντωνίνο και τους άρχοντας Ασκληπιό και Ταράσιο εβασανίσθη με φρικτά και δυσβάσταχτα βάσανα. Άλλα κατά τον ιερόν Υμνογράφον δεν εφοβήθη «ούτε κρουσμόν μολύβδινων σφυρών, ούτε πυρ, ούτε ξεσμούς των σαρκών, βρασμόν των λεβήτων, ούτε ξίφους σφαγήν». Από τα «πολυώδυνα βάσανα» εσώθη θαυματουργικώς η αγία, αλλά και τον Αντωνίνο που τυφλώθηκε τον εθεράπευσε και έτσι γεμάτος από πίστι ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας εσταμάτησε το διωγμό κατά των χριστιανών.
Τέλος, αποκεφαλίστηκε από τον άρχοντα Ταράσιο.
Ω αδελφοί μου, ιδιαίτερα την παρθενία της αγίας καλούμεθα σήμερα να θαυμάσωμε, διότι δυστυχώς ο εκτραχηλισμένος ηθικά σύγχρονος κόσμος θέλει να δικαιολογήσει τη σαρκική απόλαυσι και αμαρτία και να κατασυκοφάντηση την παρθενική των αφιερωμένων στο Θεό αγνών ανθρώπων σαν μια ζωή αφύσικη και χωρίς προορισμό.
Άλλα ερωτώ. Δεν υπάρχουν άνθρωποι πού από αρρώστια ή από φυσική στείρωσι δεν ημπορούν να τεκνοποιήσουν; Υπάρχουν και μάλιστα πάρα πολλοί. Ε λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν προορισμό στη γη; Ασφαλώς και έχουν. Και ο προορισμός τόσον αυτών όσο και των άλλων, είναι η ηθική τους τελείωσι και η ομοίωσί τους με το Θεό, γιατί ο Θεός έδημιούργησε τον άνθρωπο «κατ' εικόνα αυτού και καθ' όμοίωσιν», τον έξώπλισε δηλαδή με νου, θέλησι και συναίσθημα, και τον έβαλε στη γη να εργάζεται το αγαθό και να προοδεύη στην αρετή ώστε να ομοιωθή με το δημιουργό του το Θεόν.
Η παρθενική λοιπόν ζωή δεν είναι αφύσικη και χωρίς προορισμό, αλλά υπερφυσική και αγγελική, πού ασφαλέστερα μας οδηγεί στον προορισμό μας.
Να γιατί αποσπά το θαυμασμό μας η Οσιοπαρθενομάρτυς αγία Παρασκευή, γιατί, όπως λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή, «η όντως παρθένος και αφωμοιωμένη τω Παρθένω και εκ Παρθένου και των εν παρθενία δεόντως ζησάντων ψυχών νυμφίω, ου την κατά σάρκα συζυγίαν μόνον, αλλά και την κατά κόσμον συνοδίαν έφυγε συγγενέσι πάσιν αποταξαμένη». Δηλαδή η αληθινή παρθένος και ενωμένη με τον Παρθένο Κύριο Ιησού Χριστό πού γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία και ενωμένη με τους ανθρώπους που έζησαν βίο παρθενικό, δεν απέφυγε μόνο το γάμο, αλλά και τους φίλους του κόσμου, αφού χωρίστηκε από τους συγγενείς της.
Αδελφοί μου, θαυμάζοντες την αρετή της παρθενείας, παρακαλώ με ενδιαφέρον να αναλάβετε την προσπάθεια, ώστε και τα παιδιά σας και τους νέους του περιβάλλοντος σας να συγκρατήσετε από τον κατήφορο της διαφθοράς και να τα φυλάξετε κοντά στο Χριστό αγνά. Τούτο θα αποτελή την καλλίτερη τιμή και τον πανηγυρικώτερο εορτασμό της αγίας Παρασκευής. Και σεις τα νειάτα, αγόρια και κορίτσια, πιστέψετε ότι είστε πλασμένοι για τον ουρανό και όχι για τη γη, η πατρίδα σας βρίσκεται πολύ ψηλά σε σφαίρες πνευματικές και η ευγενική σας φύσις είναι προωρισμένη για πνευματικές κατακτήσεις και υψηλότερες σκοπιές.
Μην παρασύρεσθε, παρακαλώ, από τη γλυκύτητα της αμαρτίας. Μιας στιγμής ηδονή ημπορεί να σας προξενήση την αιώνια λύπη. Δόστε τον εαυτό σας στο Χριστό, ελευθερώστε τον από τα πάθη για να βάδιση το δρόμο της τελειώσεως και όσοι θέλετε περισσότερο να τον ευχαριστήσετε μιμηθήτε την αγία Παρασκευή, ζήσετε δηλαδή μέχρι τέλους της ζωής σας βίο παρθενικό και άγιοι. «Ει χωρείς, και παρθενίαν άσκησον, ίνα δυνηθής όλος γενέσθαι του Θεού και δι' αγάπης τελείας αυτώ προσκολληθήναι», συμβουλεύει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εάν δηλαδή θέλης, ζήσε βίο παρθενικό για να ημπορέσης να ολοκληρωθής να γίνης άνθρωπος του Θεού και με την τέλεια σου προς αυτόν αγάπη να ομοιωθής με αυτόν.
Με τέτοιοι αισθήματα λοιπόν σκέψεις και αποφάσεις «δεύτε — ευσεβείς χριστιανοί— και πάντα της γης τα πέρατα πνευματικήν χορείαν επικροτήσωμεν και την Χριστού Παρθενομάρτυρα ευφημήσωμεν». Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: